LIKVIDACE SPOLEČNOSTI

Co pro Vás můžeme udělat?

Můžeme Vás zastupovat u notáře při zahájení likvidace. Můžeme připravit žádosti, návrhy apod., které pak likvidátor podá podle naších pokynů na příslušné úřady. Můžeme Vám poradit na každém kroku a pomoci svolit nejjednodušší řešení.

U likvidace je nutné mít spolehlivého účetního. Pomůžeme Vám navázat spolupráci s účetní kanceláři, pokud takovou nemáte. Podmínkou ale je, že nám poskytnete úplné účetnictví. Případně doložíte, že likvidovaná společnost zatím nepodnikala.

Rozhodnutí společníku o zrušení společnosti

Společnost po svém zrušení vstupuje do likvidace. Za tímto účelem musí společníci uzavřít dobrovolnou dohodu ve formě notářského zápisu.

O zrušení společnosti může rozhodnout i valná hromada, pokud tak stanoví společenská smlouva. Pro tuto variantu je nutný souhlas alespoň dvou třetin hlasů všech společníků. Protokol z valné hromady a usnesení valné hromady by měly mít formu notářského zápisu.

Nedojde-li mezi společníky k dohodě o zrušení, může se každý z nich samostatně domáhat zrušení společenství podáním návrhu k soudu. Podmínky pro podání takové žádosti jsou uvedeny ve smlouvě společnosti. Není-li potřeba důkazního řízení, rozhodne soud o zrušení společnosti bez jednání.

Likvidace majetku

Po přijetí rozhodnutí o zrušení společnosti, provádí se likvidace majetku společnosti, za což odpovídá likvidátor jmenován při rozhodnutí. Pokud by likvidátor nebyl jmenován, jeho roli by převzali všichni jednatele.

Úkolem likvidátora je v prvé řadě zjistit hodnotu veškerého majetku společnosti a vypořádat všechny její závazky. Musí sestavit účetní závěrku ke dni předcházejícímu zahájení likvidace. Vstup do likvidace k 1. lednu je tedy ideální stav, neboť lze využít závěrku za předchozí rok. To umožní určit likvidační hodnotu a odhalit případnou platební neschopnost podniku.

Pokud je majetek společnosti vyšší nebo roven závazkům, může dojít k likvidaci. Totéž platí, když společnost nemá žádné závazky ani majetek.

Účetní závěrku využije likvidátor také k podání přiznání k dani z příjmů společnosti. Dále musí likvidátor sestavit zahajovací rozvahu ke dni zahájení likvidace.

Dále je likvidátor povinen ohlásit zahájení likvidace v obchodním rejstříku. Měl by tak učinit bez zbytečného odkladu po zrušení společnosti. Ohlášení je zpoplatněno soudním poplatkem ve výši 2 000,- Kč. Po celou dobu likvidace musí společnost užívat název s dodatkem „v likvidaci“ (např. FIRMA ABC s.r.o v likvidaci).

Následuje inventura majetku. Likvidátor sepíše seznam jmění společnosti a jeho úplnost a správnost potvrdí její statutární orgán. Likvidátor jej ocení tržní cenou a zajistí prodej.

Informace o vstupu do likvidace se zveřejňují v tzv. Obchodním Věstníku. Informace jsou zveřejňovány dvakrát, s odstupem minimálně dvou týdnů. To lze provést pomocí online formuláře. Ohlášení informace je zpoplatněno vždy částkou 900,- Kč. Následuje minimálně tříměsíční lhůta, během níž mohou věřitelé přihlašovat pohledávky.

Majetek společnosti je zpeněžen a peníze jsou převedeny nejprve na úhradu odměny likvidátora, za druhé na úhradu mezd zaměstnanců a poté na pohledávky věřitelů. Zbytek si rozdělí společníci společnosti. Podíl na likvidačním přebytku se zdaňuje zvláštní sazbou ve výši 15 % z hodnoty tohoto podílu snížené o náklady na jeho pořízení, pokud tyto náklady společnost prokáže.

Pro ukončení procesu likvidace společnosti musí likvidátor zpracovat zprávu o průběhu likvidace a návrh na rozdělení likvidačního přebytku, který musí schválit společníci. Likvidátor dále zajistí, aby účetní závěrka byla sestavena ke dni předcházejícímu navrhovanému rozdělení likvidačního přebytku. Kromě toho je nutné podat daňové přiznání.

Zánik společnosti

Do 30 dnů od skončení likvidace je likvidátor povinen podat návrh na výmaz společnosti z obchodního rejstříku, ke kterému přiloží výše uvedené doklady, souhlas finančního úřadu s výmazem společnosti a potvrzení o zveřejnění informace o likvidaci. Podání návrhu na výmaz společnosti je zpoplatněno soudním poplatkem ve výši 2 000,- Kč. Poté je společnost vymazána z rejstříku a zaniká.

Jak je z výše uvedených informací patrné, proces likvidace společnosti trvá minimálně 4 měsíce. Likvidace velkých aktivních společností však může trvat i několik let.

Naše další služby