Jak změnit sídlo společnosti?

sídlo společnosti

Podklady pro změnu sídla

Pro schválení změny sídla společnosti je třeba souhlasu valné hromady firmy (pokud nejste jediný majitel). Pro úřady je potřebný notářský zápis z jednání valné hromady. Výjimkou je situace, kdy je sídlo ve společenské smlouvě uvedeno pouze jako město bez konkrétní adresy a nové sídlo je v téže obci. V takovém případě stačí podat návrh na změnu adresy v obchodním rejstříku, aniž by bylo nutné měnit společenskou smlouvu. Důležitým prvkem je i úředně ověřený souhlas majitele nemovitosti, kde bude nové sídlo umístěno.

Postup při změně sídla

S připravenými podklady můžete začít administrativní proces. Průběh změny a náklady se liší podle toho, kam sídlo přesouváte a jak je aktuální sídlo uvedeno ve společenské smlouvě. Může nastat situace, kdy je aktuální sídlo ve smlouvě uvedeno jako celá obec.

 

Aktuální sídlo ve společenské smlouvě je celá obec

Pokud máte ve smlouvě napsáno, že sídlo firmy je celá obec (např. Ostrava), může být změna jednodušší, ale záleží na tom, zda se sídlo přesouvá v rámci téže obce nebo mimo ni.

Nová adresa v téže obci

Pokud je ve smlouvě uvedeno pouze město (obec bez konkrétní adresy) a nové sídlo se nachází ve stejné obci, stačí podat návrh na změnu v obchodním rejstříku a předložit souhlas s umístěním sídla včetně ověřeného podpisu majitele.

Návrh na změnu může být předložen jednatelem příslušnému rejstříkovému soudu nebo alternativně u notáře. Pro podání tohoto návrhu můžete využít Inteligentní formulář dostupný na stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR. Dokumenty můžete předložit soudně v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem, online přes službu elektronického podání s platným elektronickým podpisem, datovou schránkou společnosti nebo s pomocí odborníků, kterým poskytnete plnou moc k vyřízení změny.

Soud rozhodne o návrhu do 5 dní od podání a zapíše nové sídlo do obchodního rejstříku (OR). Za tuto změnu je třeba uhradit soudní poplatek ve výši 2 000 Kč.

Adresa, na kterou se přesouváme, leží v odlišné obci

Pokud se nová adresa nachází v jiné obci, je třeba před podáním návrhu upravit společenskou smlouvu nebo zakladatelskou listinu. Tuto úpravu může provést notář, který rovnou zaznamená novou adresu do OR. Tato změna však bývá nákladnější, neboť vedle soudního poplatku se platí i notářský zápis.

V případě, že aktuální sídlo ve společenské smlouvě obsahuje konkrétní adresu, je nezbytné upravit smlouvu u notáře. Ten následně zapíše nové sídlo do OR. Při úpravě je doporučeno nechat ve smlouvě uvedenou pouze obec, což vám ušetří další náklady při případném dalším přesunu v rámci obce.

Kde je třeba oznámit změnu sídla společnosti?

Co se týče hlášení změny sídla, živnostenský a finanční úřad ji automaticky evidují po zapsání do obchodního rejstříku. Zaměstnavatelé by měli oznámit změnu sídla České správě sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám zaměstnanců do 8 dní od rozhodnutí soudu. Agentury práce také oznamují změnu adresy úřadu práce do 1 měsíce od rozhodnutí. Vlastníci vozidel by měli nové údaje oznámit do 10 pracovních dnů na Registru silničních vozidel.