Základní kapitál, vklad, podíl ve společnosti s r.o.

založení firmy

Základní kapitál

Společnost s r.o. je klasifikována jako kapitálová společnost.

Společnost s r.o. je klasifikována jako kapitálová společnost, tzn., že má vlastní majetek neboli kapitál. § 30 zákona o obchodních korporacích základní kapitál definuje jako součet všech vkladů (peněžních i nepeněžních) všech společníků. Za splacení základního kapitálu odpovídají společníci. Minimální hodnota základního kapitálu společnosti s r.o. je 1 Kč. Výše kapitálu je určena v zakladatelské listině společnosti.

 

Základní kapitál je informace pro potenciálního obchodního partnera o tom, zda se mu vyplatí vstoupit do spolupráce s danou společností, protože slouží jako záruka za vzniklé závazky. Kapitál slouží také k financování firmy. Založení společnosti s kapitálem 1 Kč nemá velký smysl, protože společnost nevypadá v očích potenciálních obchodních partnerů příliš seriózně a vyžaduje financování ihned na začátku na pokrytí nákladů a investic spojených s podnikatelskou činností.

Vklad

Na krytí základního kapitálu společníci vkládají vklady.

Na krytí základního kapitálu společníci vkládají vklady. Předmětem vkladu mohou být peněžní prostředky nebo předměty, patenty apod. Vklad tedy může být peněžní nebo nepeněžní (tehdy mluvíme o tzv. věcném vkladu), jeho hodnota je však vždy vyjádřena v korunách. Společníci vkládají do společnosti vklady, za které získávají podíly ve společnosti nebo zvyšují, již existující podíly. Vklad finančních prostředků do společnosti také umožňuje společníkům omezit svou odpovědnost. Společnost zodpovídá za své závazky celým svým majetkem. Na druhé straně společníci jsou zodpovědní za závazky jen do výše svého nesplaceného vkladu.

 

Například, pokud společník se zavázal vložit vklad 100 000 Kč, ale převedl 70 000 Kč, zodpovídá za závazky společnosti do výše 30 000 Kč.

 

V řízení o založení společnosti se peněžní vklady vloží do pokladny společnosti nebo na její účet. V notářském zápisu o společnosti je určena osoba, jejíž společníci svěří funkci tzv. správce vkladu. Tato osoba je zodpovědná finančně do výše základního kapitálu za svěřené prostředky, až do jejich vkladu do banky nebo pokladny. Tuto funkci může vykonávat jeden ze společníků, jednatel nebo třetí osoba.

 

Správce vkladu může, a to bez dalších zmocnění ze strany jednatelů, podepsat s bankou smlouvu o otevření účtu pro vznikající společnost. Účet, na který se splácí základní kapitál, je technického charakteru, tzn. slouží jen k vložení základního kapitálu a nelze z něj provádět převody. Po splacení základního kapitálu banka vydá potvrzení, které je potřebné k zápisu společnosti do obchodního rejstříku. Složení základního kapitálu na účet v bance je povinné při založení společnosti s kapitálem vyšším než 20 000 Kč. Pokud je kapitál do 20 000 Kč, stačí jej vložit do pokladny. Tuto skutečnost v pokladně potvrzuje příjmový doklad a prohlášení správce kapitálu, o tom, že přijal vklady od společníků.

 

Nepeněžitý vklad může být hmotný i nehmotný (např. patent, cenné papíry, obchodní podíly apod.), movitý (např. automobil) i nemovitý (např. stavba, pozemek). Takový vklad musí být věcí způsobilou být předmětem právních vztahů, musí být převoditelný a musí mít hodnotu, kterou lze vyjádřit peněžitě.

Podíl

Podíl je členství společníka ve společnosti, přičemž z toho vyplývající práva a povinnosti, tzn. právo hlasovat na valné hromadě společnosti (tj. ovlivňovat nejdůležitější rozhodnutí týkající se společnosti) a podíl na zisku. Majitelem podílu ve společnosti s.r.o. může být i právnická osoba.

 

Na rozdíl od vkladu se podíly nevyjadřují jako částka, ale vyjadřují se v procentech. Součet jmenovité hodnoty všech akcií se rovná základnímu jmění. Výše podílu na zisku je úměrná výši vloženého vkladu, neurčuje-li společenská smlouva jinak.