Jak zaplatit daně z nemovitosti?

Daň z nemovitosti

Co je daň z nemovitostí?

Tento typ daně patří do kategorie majetkových daní a zahrnuje platby za pozemky, budovy a byty vlastněné. Reguluje ji zákon č. 338/1992 Sb. Její platba je povinná bez ohledu na úroveň příjmů poplatníka. Částky zaplacené jako daň z nemovitostí mohou být zahrnuty do nákladů na získání příjmů v rámci daňového přiznání. Kalendářní rok představuje rozúčtovací období, přičemž změny situace ovlivňující výši daně během roku nejsou brány v úvahu.

Poplatníci musí doručit daňové přiznání příslušnému finančnímu úřadu nejpozději do 31. ledna daného zdaňovacího období. V případě, že podnikatel vlastní několik nemovitostí ve stejné lokalitě, je vyžadováno podání jednoho daňového přiznání na příslušný úřad. Vlastníci nemovitostí v různých lokalitách jsou povinni doručit samostatné dokumenty pro každou z nich. Je také možné elektronicky podat přiznání prostřednictvím speciálních internetových platforem.

Kolik činí a jak zaplatit daň z nemovitostí?

Zavedení elektronického systému komunikace pomocí Datové schránky je základem pro nový způsob informování o výši daně z nemovitostí. V začátcích roku 2009 byly všem podnikatelům automaticky vytvořeny tyto schránky, ať už jsou právnickými nebo fyzickými osobami.

V systému jsou také účty pro osoby, které formálně provozují vlastní podnikání, ale dočasně pozastavily své činnosti a nevytvářejí z nich žádné příjmy. Majitelé nemovitostí, včetně těch, kteří jednají na vlastní účet, obdrží informace o dani z nemovitostí, včetně QR kódu usnadňujícího platební proces, přímo ve své elektronické datové schránce. Je proto důležité, aby ti, kteří tak ještě neučinili, se přihlásili do svého účtu a zkontrolovali tyto informace.
Přestože byl zaveden systém Datové schránky, tradiční komunikační metody, jako jsou e-maily, platební systém SIPO České pošty a portál daně “Moje daně”, jsou stále využívány k informování poplatníků o termínech plateb a výši dlužné daně z nemovitostí.

Poplatníci, kteří vlastní nemovitosti na různých místech nebo jejichž daň přesahuje 5000 CZK a nepoužívají výše uvedené elektronické informační systémy, mohou očekávat doručení poštovních zásilek s požadovanými údaji k provedení platby. Daň z pozemků – důležité informace

Zdanění pozemků v České republice probíhá podle ustanovení registru zvaného katastr nemovitostí, který zahrnuje jak pozemky, tak budovy. Daň z polí, vinic, zahrad, sadů a trvalých zelených ploch se vypočítá násobením rozlohy pozemku průměrnou cenou za metr čtvereční stanovenou v nařízení Ministerstva zemědělství České republiky č. 613/1992 Sb. Z tohoto závazku jsou vyňaty:

• lesní pozemky určené pro zvláštní ochranné a obranné účely státu,
• součásti jednotek bydlení,
• pozemky, které jsou společným vlastnictvím obyvatel budovy,
• vodní plochy s výjimkou rybníků určených k intenzivnímu chovu ryb a těch, na kterých se nachází objekty podléhající zdanění.

Osobami povinnými platit daň z pozemků jsou jejich vlastníci a další subjekty uvedené v článku 3 odst. 2 zákona o dani z nemovitostí. Do této skupiny patří také nájemci nebo nájemníci, stejně jako uživatelé pozemků, jejichž vlastník není znám nebo jejichž hranice nejsou přesně určeny. Ze zdanění jsou však vyloučeny pozemky patřící státu nebo obci, stejně jako území jako jsou veřejné a soukromé hřbitovy. Daň z budov a bytů
Daní jsou zatíženy budovy a byty, které se podle ustanovení katastrálního zákona a zákona o dani z nemovitostí nacházejí na území České republiky. Do této kategorie patří budovy, inženýrské konstrukce uvedené v příloze k zákonu o dani z nemovitostí, a také jednotlivé jednotky, pokud jsou umístěny na území České republiky. Budovy obsahující bytové jednotky jsou vyňaty z oblasti zdanění.

Poplatníkem povinným platit daň je vlastník dané budovy, stavby nebo jednotky, a další osoby uvedené v odstavci 8 odst. 2 tohoto zákona. V případě pronájmu nebo nájmu jednotky, která není sklepem nebo podnájemní místností, a také v případě jiných budov než bytových, které jsou spravovány Státním pozemkovým úřadem nebo Správou státních hmotných rezerv nebo ty, které byly předány Ministerstvu financí v rámci privatizace, se poplatníkem stává nájemce nebo nájemce.

Oddíl 9 zákona o dani z nemovitostí také vymezuje budovy a byty, které jsou osvobozeny od povinnosti platit daň. Do této skupiny patří objekty patřící českému státu, jednotkám samosprávy, ve kterých se nacházejí, budovy a byty vlastněné organizacemi veřejného zájmu, spolky, stejně jako ty, které jsou vlastněny veřejnými vysokoškolskými institucemi.