Nepeněžitý vklad do společnosti

Povinnost přispívat vkladem do společnosti

Společníci společnosti s ručením omezeným (v případě akciové společnosti jsou to akcionáři) jsou povinni vložit do společnosti vklad ke krytí základního jmění. Tuto povinnost si musí splnit v plném rozsahu, což je podmínkou zápisu společnosti do rejstříku.

 

Během fungování společnosti mají společníci (akcionáři) možnost vkládat další vklady, což jim umožňuje nabýt nebo zvýšit svůj podíl ve společnosti. V tomto případě k zápisu nového základního kapitálu do rejstříku nedojde dříve než ke splacení celého deklarovaného vkladu do společnosti.

 

Vkladem je třeba rozumět peněžní vyjádření hodnoty předmětu vkladu. Společníci (akcionáři) mohou splnit povinnost vkladu vložením do společnosti peněz nebo věcí, jejichž peněžní hodnotu lze odhadnout.

Nepeněžní vklad

Do okruhu majetku, který může sloužit jako nepeněžitý vklad, patří ve smyslu občanského zákoníku movité věci, nemovitosti, podniky, pohledávky, jakož i práva – včetně těch, které se týkají nehmotného majetku (např. autorská práva, informační technologie, know-how, průmyslová práva). atd.). Nepeněžitým vkladem nemohou být práce ani služby, ani pohledávky společníků vůči společnosti, do které vklady převádí.

 

Vlastnické právo ke konkrétní věci přechází na společnost dnem jejího zápisu do rejstříku (trochu jinak je to v případě nemovitostí – více níže).

 

Za zmínku stojí, že nepeněžitý vklad nemusí být ve vztahu k předmětu činnosti společnosti ekonomicky užitečný.

Hodnota nepeněžního příspěvku

Peněžní hodnota příspěvku musí být ocenitelná. Ocenění věcných vkladů musí být provedeno českým znalcem, kterého vybrali společníci (akcionáři) společnosti. Jeho stanovisko by mělo obsahovat alespoň tři části:

  • popis předmětu vkladu
  • metody a nástroje používané k oceňování
  • částku, kterou měří hodnotu nepeněžního vkladu

Ocenění se provádí před vyhotovením zakladatelské listiny, protože právě v ní určují společníci hodnotu svých vkladů a jakou budou mít formu.

Nemovitosti vkládané formou nepeněžního vkladu

Tuto problematiku upravuje §19 občanského zákoníku, podle kterého se nemovitost převádí na společnost na základě písemného prohlášení vlastníka s ověřeným podpisem. Krytí vkladu v případě převodu nemovitosti zapsané v českém katastru nemovitostí se nerovná převodu vlastnictví. Toto přechází na společnost na základě pravomocného rozhodnutí o zápisu do katastru nemovitosti a vstoupí v platnost, ke dni podání žádosti o zápis.

 

Kupuje-li obchodní společnost nemovitost (tj. pozemek, stavbu, část stavebního zařízení), je povinna zaplatit daň z koupě nemovitosti ve výši 4 % z ceny. Pokud je nemovitost vložena v rámci nepeněžního vkladu, musí společnost zaplatit 4% daň z hodnoty stanovené odhadcem.