Zvýšení základního kapitálu společnosti s.r.o.

Společnost s ručením omezeným – klíčové informace

Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) představuje jednu z preferovaných korporátních struktur pro podnikatele, kteří chtějí založit firmu v České republice. Tato forma podnikání je nejen široce rozšířená, ale také považována za standardní obchodní praxi v zemi. Tato společnost, jako subjekt obchodního práva, kombinuje prvky kapitálové společnosti s aspekty osobní společnosti, což jí dává charakter hybridní společnosti. Vedení společnosti je svěřeno generálnímu řediteli, který je hlavním zástupcem firmy, a předpisy týkající se této formy podnikání stanoví český obchodní zákoník č. 90/2012, publikovaný ve Sbírce zákonů.

 

Založení společnosti s ručením omezeným v České republice přináší mnoho výhod, včetně možnosti vytvoření společnosti s omezenou odpovědností jedním člověkem. Tato společnost podléhá 19% dani z příjmů z právnických osob. Přečtěte si více o založení s.r.o. jediným společníkem.

 

Vyplacení dividend společníkům je spojeno s povinností platby 15% daně z příjmů fyzických osob. Nicméně existují metody daňové optimalizace, například vyplacením jednorázového platu generálnímu řediteli za efektivní řízení firmy, což může představovat od 13% do 15% ročního příjmu firmy, ze kterého musí generální ředitel zaplatit 15% daně z příjmů.

 

Další výhodou podnikání v České republice je možnost nákupu vozidel bez placení spotřební daně, s možností plného odpočtu DPH. Automobil, bez ohledu na hodnotu, může být plně amortizován během dvou let. V případě nákupu luxusního automobilu může finanční výhoda z nákupu českou společností dosáhnout až 45% hodnoty vozidla, což představuje významnou úsporu.

Základní kapitál v společnosti s.r.o. – vše, co potřebujete vědět

Základní kapitál v společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) v České republice je klíčovým prvkem při zakládání a provozování tohoto typu podniku. Tato právní forma je velmi oblíbená mezi podnikateli, jak lokálními, tak zahraničními, díky své flexibilitě a jednoduchosti správy a registrace.

 

Minimální výše základního kapitálu požadovaná k registraci společnosti s.r.o. v České republice je 1 Kč. Jedná se o částku mnohem nižší než u mnoha jiných právních forem podnikání, což ji činí atraktivní pro široké spektrum investorů. Je třeba zdůraznit, že každý společník může disponovat pouze jedním vkladem v hodnotě ne nižší než 1 Kč.

 

Založení společnosti s.r.o. vyžaduje přípravu společenské smlouvy ve formě notářského aktu a vložení základního kapitálu prostřednictvím umístění finančních prostředků na bankovní účet. Důležitým krokem je také registrace společnosti v obchodním rejstříku, což znamená získání statusu právnické osoby. Proces registrace společnosti může probíhat bez osobní přítomnosti zakladatelů díky možnosti jednání prostřednictvím zástupce. Kromě základního kapitálu k registraci společnosti s.r.o. je vyžadováno uvedení adresy sídla subjektu a předložení výpisů z trestního rejstříku o nezatčení členů správní rady. Všechny tyto činnosti, včetně otevření bankovního účtu pro společnost, mohou být realizovány na dálku.

Jak zvýšit základní kapitál ve společnosti s.r.o.?

Ve společnosti s.r.o. existuje možnost zvýšení základního kapitálu několika způsoby, včetně zavázání se k navýšení stávajících vkladů, vložení nových vkladů, využití finančních prostředků společnosti, což se projeví pouze zvýšením nominální hodnoty základního kapitálu bez skutečného získání nových prostředků pro společnost, nebo kombinací těchto metod. V okamžiku zavázání se k navýšení stávajících vkladů nebo k vložení nových vkladů tato rozhodnutí nabývají účinnosti okamžikem přijetí závazku a zaplacení nebo uhrazením určité části vkladu, pokud usnesení společníků nestanoví pozdější lhůtu. Registrace v obchodním rejstříku slouží v tomto případě jako potvrzení. Je důležité si uvědomit, že přijetí závazku a vložení deklarovaného vkladu musí být provedeny před aktualizací v obchodním rejstříku a návrh na provedení změn v rejstříku musí být podán do dvou měsíců ode dne rozhodnutí.

 

V situacích, kdy je základní kapitál zvýšen z vlastních prostředků společnosti nebo prostřednictvím kombinace uvedených metod, tato rozhodnutí nabývají právní moci okamžikem zavedení změn v obchodním rejstříku, což je považováno za konstitutivní zápis.

 

Usnesení valné hromady společníků týkající se zvýšení základního kapitálu musí obsahovat podrobné informace, jako je výše navýšení kapitálu, termín přijetí závazku, typ podílů, které budou přiděleny novému vkladu, a v případě nepeněžních vkladů jejich přesný popis.