Odměňování jednatelů

Smlouva o výkonu funkce - právní předpisy

Uzavření smlouvy mezi společností a jednateli o výkonu funkce ve statutárním orgánu není povinné, doporučuje se však takové řešení učinit. V případě kapitálových společností je povinné uzavřít smlouvu písemně. Obdobně jako požadavek schvalovat tyto smlouvy a případné změny ze strany nejvyšších orgánů společnosti, tedy v případě s.r.o. valnou hromadou. Smlouva kromě závazků a vztahů upravuje i problematiku odměňování. Není-li však odměna sjednána, považuje se funkce za bezúplatnou.

Stanovení odměny

Pro jednatelé s.r.o. odměna ve smlouvě o výkonu funkce je zpravidla pevnou částkou za kalendářní měsíc jeho funkčního období. Vzhledem k tomu, že se nejedná o pracovní poměr, není důvod měnit mzdu z důvodu nepřítomnosti osoby, např. nemoc, dovolená, soukromé vzdělání atd. Nezáleží ani na pracovní době a počtu „směn“, které také jsou pojmy z oblasti pracovního práva. Pokud se tak strany dohodnou, je možné uplatnit zásady odměňování zaměstnanců i na jednatele.

Smlouva o výkonu funkce jednatele by měla specifikovat:

  1. všechny složky odměny, které náleží nebo mohou náležet členovi statutárního orgánu;
  2. výši odměny nebo způsoby jejího výpočtu a její formu;
  3. pravidla pro výplatu zvláštní odměny a podílu na zisku pro člena orgánu, pokud existují;
  4. informace o výhodách nebo odměnách člena statutárního orgánu spočívajících v převodu cenných papírů nebo umožnění jejich nákupu členem statutárního orgánu a osobou jemu blízkou, má-li být odměna poskytována touto formou.

Nutno však podotknout, že výše uvedené neplatí, jsou-li smlouva nebo její ustanovení neplatná zaviněním společnosti nebo smlouva o výkonu funkce nebyla uzavřena zaviněním společnosti, nebo neschválila ji valná hromada.

Odměňování jednatele v účetnictví

Jak již bylo naznačeno, dohodnou-li se na tom smluvní strany, je možné na odměnu jednatele aplikovat pracovněprávní zásady, díky kterým pak může pobírat náhrady na pracovní cesty, příspěvek na stravování, může využívat služební vozidlo k soukromým účelům, může pobírat příspěvek na penzijní připojištění nebo soukromé životní pojištění do limitu 30 000 Kč na rok. Je-li tak stanoveno ve smlouvě, mohou být jednateli poskytnuty další nezdanitelné bonusy, např. rekreace do limitu 20 000 Kč ročně nebo využívání sportovních a kulturních zařízení.

Na druhou stranu má společnost díky tomuto řešení právo zahrnout výdaje na pracovní cesty do nákladů snižujících základ daně nebo snížit výši odměn z důvodu pracovní neschopnosti či dovolené, mateřské dovoleny apod.

Daně a pojištění

Z hlediska daňových povinnosti se však s příjmem jednatele nakládá stejně jako s příjmem zaměstnané osoby. Je tedy předmětem daně podle § 6 zákona o daních z příjmů a o zdravotním a sociálním pojištění, stejně jako odměny zaměstnanců.

Tzv. superhrubá odměna bude zdaněna dle stejných pravidel, tedy sazbou daně ve výši 15 %.