Společník, jednatel, prokurista ve společnosti s r.o.

Společníci

Společníci jsou osoby, které zakládají společnost a vkládají do ní vklady na krytí základního kapitálu společnosti. Tvoří tzv. valnou hromadu, tedy nejvyšší orgán společnosti. Neúčastní se však běžných záležitostí společnosti a nemají právo společnost zastupovat. Nemohou jménem firmy podepisovat smlouvy s dodavateli či zaměstnanci. Mezi povinnosti společníků patří schvalování účetní závěrky, jmenování nebo odvolávání statutárních nebo dozorčích orgánů, přijímání rozhodnutí o použití zisku nebo způsobu úhrady ztrát. Společníci mají také právo rozhodnout o změně společenské smlouvy.

 

Mezi základní práva společníků patří: právo podílet se na zisku společnosti a právo hlasovat o nejdůležitějších věcech společnosti, které musí být projednány na valné hromadě. Společník má právo na finanční náhradu škody i v případě zániku účasti ve společnosti nebo zániku samotné společnosti.

 

Vložením vkladů společníci v s. r.o. omezí svou odpovědnost za závazky vzniklé společnosti. Výše vkladu je určena ve společenské smlouvě společnosti. Pokud společník nesplatil celý deklarovaný vklad, zodpovídá do výše nesplacené části vkladu.

Jednatelé

Jednatelé ve společnosti, jsou jmenováni valnou hromadou. Hlavní funkcí jednatelů je zastupovat společnost. Základní povinností každého jednatele je vykonávat funkci s péčí řádného hospodáře, tzn.  dělat všechny úkony v souladu s platnou legislativou a zájmy zastupované společnosti. Pokud jednání jednatele přispěje ke způsobení škody, může jej společnost činit odpovědným

Jednatel svolává i valnou hromadu, nejméně jednou ročně do 6 měsíců od skončení účetního období, ke schválení účetní závěrky. Její příprava je v kompetenci jednatele, který by měl následně schválenou účetní závěrku podat na soud.

 

Ve smyslu zákona o obchodních korporacích je jednatel povinen informovat dozorčí radu a valnou hromadu o každé situaci, v níž může dojít ke střetu zájmů. Taková situace nastává, pokud jednou smluvní stranou je společnost a druhou jednatel nebo osoba jemu blízká nebo pod jeho vlivem. Po oznámení takové situace může valná hromada nebo dozorčí rada pozastavit na dobu určitou jednatele ve  výkonu jeho funkce.

 

Zákon rovněž stanoví zákaz konkurence, který se vztahuje na jednatele. Ten nesmí podnikat ve stejné oblasti jako společnost, být členem statutárního orgánu konkurenta ani se jinak podílet na jeho činnosti.

 

Hrozí-li společnosti úpadek, je člen představenstva povinen bez zbytečného odkladu podat insolvenční návrh.

 

Jednatelé zastupují společnost v souladu se způsobem zastupování stanoveným ve společenské smlouvě, které jsou zapsány i v obchodním rejstříku. Zpravidla má každý jednatel právo zastupovat společnost samostatně. Společníci se mohou dohodnout i na tom, že jsou jednatelé kolektivním orgánem a k zastupování společnosti se vyžaduje, aby rozhodovali většinou hlasů (tj. nadpoloviční většinou hlasů), pokud to společenská smlouva neurčují jinak. Pravomoci jednatelů mohou být omezeny i na určitou částku, např. když smlouva, kterou mají podepsat, zakládá na straně společnosti závazek přesahující určitou částku. Společnost nemůže zastupovat jednatel spolu s prokuristou.

Prokurista

Ve společnosti s.r.o. prokurista zastupuje společnost ve věcech souvisejících s její podnikatelskou činností. Není oprávněn k prodeji nebo zástavě nemovitosti, změně předmětu činnosti společnosti, zakládání nebo likvidaci poboček. Do kompetencí prokuristy patří problematika odpovědnosti za běžný provoz společnosti, uzavírání obchodních smluv, uzavírání nájemních smluv, zastupování společnosti v soudních a jiných řízeních.

 

Společnost může udělit prokuru jedné osobě (individuální prokura) nebo více osobám (kolektivní prokura). V případě kolektivní prokury by se měl určit způsob zastupování, například zda každý z prokuristů, může jednat samostatně nebo zda mají jednat společně.

Prokurista, podobně jako jednatel, je povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře. Odpovídá společnosti za škodu způsobenou porušením povinností prokuristy, tzn. ve věcech v jeho působnosti.