Odpovědnost za nezaplacenou DPH

Přenesení odpovědnosti na příjemce

Finanční úřad, bránící se nepoctivým podnikatelům, kteří se vyhýbají placení DPH, přenesl na příjemce zboží nebo služby odpovědnost za zaplacení daně, za jejíž úhradu je odpovědný dodavatel. Jinými slovy, pokud využíváme služby nebo nakupujeme zboží, za které je povinen zaplatit DPH dodavatel, ručíme za to, že DPH zaplatí.

Toto ručení nejvíce ohrožuje drobné podnikatele, zpravidla OSVČ, protože jako fyzické osoby odpovídají za závazky celým svým majetkem.

Za jakých okolností může příjemce odpovídat za zaplacení DPH?

Na úvod je třeba zdůraznit, že ručit mohou pouze plátci DPH, kteří přijímají dodání zboží nebo služby v ČR od jiného plátce DPH nebo kteří za tuto transakci nabízejí úhradu

Příjemce se stává ručitelem nezaplacené DPH především tehdy, když zahájila spolupráci s tzv. nespolehlivým plátcem DPH, tedy osobou, která hrubým způsobem porušuje své povinnosti vůči finančnímu úřadu. Informace o těchto osobách jsou dostupné online, v registru plátců DPH. Před zahájením spolupráce je možné provést lustraci smluvního partnera.

Příjemce navíc odpovídá, pokud v době převzetí zboží nebo služby věděl nebo měl vědět, že jeho dodavatel daň úmyslně nezaplatí, že dlužná částka bude zkrácena nebo že se dodavatel úmyslně ocitl v situaci, která mu znemožňuje zaplatit daň. Vzniká tedy otázka – co znamená „měl vědět“? Jedná se o vinu v důsledku nedbalosti. Příjemce by měl před pokračováním v transakci podniknout všechny kroky k získání potřebných informací. Jako omluvu nelze použít například nedostatek času nebo potřebných znalostí (např. o tom, jak a kde lze takové informace najít).

 

Při plánování úhrady faktury na částku přesahující 540 000 Kč (dvojnásobek limitu pro hotovostní platby, který je v ČR 270 000 Kč) by si měl příjemce nejprve zkontrolovat, zda je účet dodavatele zveřejněn v registru plátců DPH. Pokud provede platbu na jiný účet, než je uveden v registru, odpovídá za zaplacení daně.

To byla rozšířeno i na transakce na území České republiky, za které se platby provádí na zahraniční účet dodavatele. V takové situaci nese odpovědnost příjemce a nemá význam, zda byl daný zahraniční účet zveřejněn v registru plátců DPH či nikoliv.

Důležité je také, aby při nákupu pohonných hmot zkontrolovat, zda je dodavatel zapsán v registru distributorů pohonných hmot vedeným Celní správou ČR. Pokud se ukáže, že není v registru, odpovídá za zaplacení DPH příjemce. Finanční úřad je citlivý i na příliš nízké ceny, které nemají jasné ekonomické vysvětlení. Novinkou je, že příjemce je odpovědný i za to, kdy za transakci zaplatí virtuální měnou.

Jak se chránit před odpovědností?

Pro jistotu může příjemce zaplatit DPH z transakce „předem“. Namísto placení DPH dodavateli zboží nebo služeb může splatnou částku daně převést na účet dodavatele u příslušného finančního úřadu.

Jednoduše řečeno: nastane-li některá z výše popsaných situací a dodavatel zboží nebo služby skutečně dlužnou daň nezaplatí, příjemce zase nezajistí platbu DPH tím, že ji zaplatí přímo příslušnému finančnímu úřadu, bude příjemce povinen uhradit daň.  V důsledku toho zaplatí DPH dvakrát, tedy dodavateli (a ten ji nezaplatí FÚ) a finančnímu úřadu.

Zaplacením daně přímo na účet příslušného finančního úřadu se vyhnete případným nepříjemnostem ze strany státu. Nezaručíte však, že daň bude příjemcem transakce vrácena. Můžete uplatnit pohledávky vůči dodavateli a počítat s jejich vypořádáním a pokud to nepomůže – podat žalobu.