Jak by měla vypadat faktura?

Daň z příjmů

Účetní doklady

Účetní doklad potvrzuje konkrétní účetní případ a je podkladem pro zápis do účetních knih. Takovými doklady jsou faktury, účtenky, bankovní výpisy, interní účetní doklady.

Co by měl obsahovat účetní doklad:

 • Označení účetního dokladu identifikačním číslem
 • Popis účetní operace a jejích stran s uvedením názvu, adresy a IČO
 • Informace o peněžní hodnotě operace nebo ceně za jednotku daného produktu, jakož i informace o množství
 • Datum vystavení dokladu
 • Datum ekonomické operace
 • Podpis osoby odpovědné za účetní operaci a podpis osoby odpovědné za vystavení dokladu

 

Razítko na účetním dokladu není zapotřebí. Také neexistuje pravidlo, které hovoří o tom, že doklad musí být originální. Kopie s výše uvedenými údaji má stejnou hodnotu jako originál. Ba co víc, vzhledem k nutnosti archivace účetních dokladů, minimálně 5 let, doporučujeme každý účetní doklad překopírovat.

 

Společnost by měla vystavit účetní doklady bezodkladně, tzn. ihned po zjištění účetního případu. Předpisy neomezují vystavování účetních dokladů, s výjimkou daňových dokladů, které by měly být vystaveny do 15 dnů ode dne uskutečnění transakce nebo ode dne přijetí platby.

Daňový doklad

Takovou fakturu vystavují aktivní plátci DPH. Od běžné faktury se liší delší dobou archivace, která je 10 let, jakož i údaji, které by na ní měly být. Tyto údaje jsou následující:

 • Označení subjektu, který vystavuje fakturu
 • Označení subjektu, pro který se ekonomická operace provádí (název, adresa a DIČ)
 • Rozsah a předmět operace
 • Datum vystavení faktury
 • Datum operace nebo datum přijetí platby
 • Cena za jednotku bez DPH
 • Základ daně
 • Sazba daně
 • Výše ​​daně

 

 

Existují tři typy takových faktur:

Existují tři typy takových faktur:

 • Zjednodušený daňový doklad – používá se při hotovostních transakcích do 10 000 Kč
 • Běžný daňový doklad – používá se na zbývající druhy operací
 • Hromadný daňový doklad – vystavený za několik samostatných operací pro jeden subjekt, taková faktura by měla být vystavena do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém byla provedena první operace nebo ve kterém byla přijata první platba za operace uvedené na faktuře.