Výmaz z evidence DPH

sídlo společnosti

Důvody výmazu z moci úřední

Registrace aktivního plátce DPH může být zrušena z moci úřední (tedy na základě rozhodnutí vedoucího FÚ), nebo na žádost samotného plátce.

Finanční úřad může zrušit registraci aktivního plátce DPH z důvodu vzniku situací uvedených v zákoně o DPH nebo z důvodu porušení povinností ze strany samotného plátce.

Důvody výmazu popsané v zákoně

  1. přestal podnikat,
  2. po dobu 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců (a předcházejících výmazu) nevykonával podnikatelskou činnost a neoznámil finančnímu úřadu důvody této nečinnosti,
  3. provádí pouze plnění osvobozená od DPH bez nároku na odpočet daně.

 

Příklad

Aktivní plátce DPH po dobu 12 po sobě jdoucích měsíců podával tzv nulové přiznání k DPH.  Vzhledem k tomu, že neoznámil Finančnímu úřadu důvody, proč v tomto období neuskutečnil žádné transakce, přistoupil FÚ k zrušení registrace. Pokud plátce daně má záměr pokračovat v podnikatelské činnosti a chce být i nadále plátcem DPH, měl by to alespoň jednou ročně oznámit finančnímu úřadu. Důvodem, kterého se lze v takové situaci dovolávat, je např. péče o dítě, dlouhodobý pobyt v zahraničí apod.

Porušení povinností plátcem daně

Finanční úřad rovněž zruší registraci plátce daně, který hrubě poruší povinnosti související s přiznáním a placením daně, při splnění tyto podmínky:

  1. obrat plátce nepřesáhl 1 000 000 Kč za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců,
  2. plátce daně neuskutečnil plnění, na které se vztahuje DPH po dobu 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, není-li plátce usazen v České republice,
  3. plátcem daně je kapitálová skupina.

Právo na odvolání a nabytí právní moci rozhodnutí

Plátce daně má právo se proti rozhodnutí finančního úřadu odvolat, přičemž samotné odvolání má odkladný účinek. K výmazu z registru plátců DPH dochází dnem nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení registrace.

V případě plátce daně, který nemá sídlo nebo provozovnu v ČR, rozhodne finanční úřad o zrušení jeho registrace, pokud plátce daně neuskutečnil zdanitelné plnění nebo plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet v ČR v kalendářním roce bezprostředně předcházejícím rozhodnutí o výmazu.

V případě skupiny finanční úřad zruší registraci plátce ke dni předcházejícímu dni, kdy došlo k jeho členství ve skupině.