Odpovědnost jednatelů

virtuální kanceláře

Jmenování jednatele

Povinným orgánem společnosti s.r.o. jsou tzv. jednatelé. Jsou jmenováni valnou hromadou společníků, která s nimi uzavírá smlouvu o výkonu funkce. Valná hromada může do určité míry omezit pravomoci jednatelů, toto omezení však nebude mít žádný účinek vůči třetím osobám.

Počet jednatelů není nijak omezen, ale přesná informace o jejich počtu a podrobnosti o každém z nich musí být uvedeny ve společenské smlouvě. Táto informace se podává do obchodního rejstříku.

Odměna

Osobám jmenovaným do funkce jednatele nepřísluší odměna za vykonávanou funkci, pokud smlouva o výkonu funkce nestanoví jinak. Tehdy by měla obsahovat informace o výši odměny a případných výsadách (např. možnost využití služebního vozu pro osobní účely). Předpisy sice nezakazují současného nástupu do pracovního poměru (tj. jednatel současně pracuje např. na pozici klientského poradce, za což pobírá odměnu), ale také jednoznačně tohle nepovolují. Doporučuje se tedy nekombinovat obojí.

Péče řádného hospodáře

Pokud daná osoba souhlasí se jmenováním dofunkce jednatele, zavazuje se tuto funkci vykonávat s péčí řádného hospodáře, tj. s nezbytnou loajalitou, znalostmi a péčí. Souhlasí-li se jmenováním do funkce s vědomím, že ji není schopna plnit s péčí řádného hospodáře, odpovídá za porušení svých povinností.

Bude-li se v soudním řízení posuzovat, zda jednatel vykonával svou funkci s péčí řádného hospodáře, spočívá důkazní břemeno na něm.

Odpovědnost

Společenská smlouva určuje, zda jednatelé zastupují společnost společně nebo individuálně, s čím přímo souvisí odpovědnost, společná nebo individuální, za porušení jejich povinností. Ty jsou uvedeny v předpisech nebo přímo ve smlouvě o výkonu funkce jednatele.

Jednatelé, kteří porušili své povinnosti, odpovídají společně a nerozdílně. Jsou povinni nahradit poškozenému škodu, chápanou jako poškození majetku, pokud neprokáží, že porušení bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Hradí se skutečná škoda a ušlý zisk. Za okolnost vylučující odpovědnost se považuje překážka vzniklá nezávisle na vůli odpovědné osoby a bránící jí ve splnění jejích povinností, nelze-li předpokládat, že odpovědná osoba mohla této okolnosti zabránit nebo ji překonat a že v době vzniku povinnosti, předvídala její výskyt.

Pokud soud rozhodne, že jednatel poruší své povinnosti, je povinen převést na společnost výhodu, kterou získal v důsledku porušení, a nahradit vzniklou škodu.

Jednatelé jsou finančně odpovědní za škody způsobené třetím osobám. To znamená, že pokud byl jednatel povinen nahradit společnosti škodu vzniklou porušením povinností a neučinil tak a věřitel se nemůže domoci náhrady od společnosti, jednatel ručí věřiteli celým svým majetkem.

Odpovědnost v případě úpadku

Pokud společnosti hrozí úpadek, je jednatel povinen učinit veškerá preventivní opatření. Pokud neučiní vše potřebné a rozumně předvídatelné a společnost se dostane do úpadku, bude jednatel povinen podat insolvenční návrh.

Zde je vhodné zdůraznit, že v době probíhajícího insolvenčního řízení vůči společnosti mohou nést odpovědnost i bývalí jednatelé, pokud jim vznikly závazky jménem společnosti s vědomím hrozícího úpadku. Vymáhání jejich odpovědnosti nevyplývá přímo ze zákona, ale provádí se na žádost věřitele nebo insolvenčního správce. V takových situacích mohou být jednatele vyzváni správcem v insolvenčním řízení k vrácení výhod plynoucích z výkonu funkce jednatele získaných do dvou let přede dnem vstupu do insolvence.

Pojištění

Jediným způsobem, jak minimalizovat riziko jednatelů, je pojištění odpovědnosti (tzv. D&O pojištění), v jehož rámci pojišťovna hradí způsobenou škodu podle sjednaných podmínek.