Účetní závěrka

Daň z příjmů

Co je to účetní závěrka?

Finanční výkaz je souhrnem za uplynulý finanční rok. Každá společnost si ho musí vytvořit. Taková závěrka musí být schválena valnou hromadou.

Lhůty a způsob předložení

Závěrka podléhá schválení valnou hromadou společníků. Po schválení má společnost 30 dnů na zveřejnění účetní závěrky v obchodním rejstříku. Zajímavé je, že společnosti na to mají skutečně maximálně 12 měsíců od posledního dne finančního roku, což platí i pro situace, kdy závěrka nebyla schválena valnou hromadou. Platí však pravidlo, že zveřejnění účetní závěrky by mělo proběhnout bez zbytečného odkladu.

Zveřejněním dokumentu se rozumí odeslání závěrky ve formátu PDF pomocí datové schránky rejstříkovému soudu příslušnému dle sídla. Soud založí listinu do tzv. sbírky listin, kterou má každý subjekt zapsan v obchodním rejstříku a do níž je možné nahlížet online. Zveřejnění účetní závěrky je povinné a bezplatné.

Závěrka je přílohou daňového přiznání a to se zase podává elektronicky na finanční úřad. Obvyklá lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů právnických osob je tři měsíce od konce hospodářského roku, avšak v případě subjektů, které mají povinnost provést audit nebo využít služeb daňového poradce, se tato lhůta prodlužuje na šest měsíců.

Obsah účetní závěrky

Účetní závěrka je dokument skládající se z následujících částí:

 1. Rozvaha (poskytuje informace o majetku společnosti a zdrojích financování k danému dni. Majetek společnosti tvoří aktiva, a zdroje financování jsou pasiva. V rozvaze musí být zachována rovnováha, tj. aktiva = pasiva Tato část výkazu poskytuje informace o hodnotě závazků a pohledávek společnosti).
 2. Výkaz zisků a ztrát (poskytuje informace o výnosech a nákladech společnosti s uvedením výše zisku nebo ztráty).
 3. Příloha (objasňuje a doplňuje informace obsažené ve výše uvedených částech).

 

Dodatečně:

 • Výkaz o peněžních tocích (tzv. cash-flow, zohledňuje skutečné peněžní toky)
 • Přehled o změnách vlastního kapitálu

Doplňkové části jsou povinné pouze pro účetní jednotky, které musí provádět audit účetní závěrky, tedy kontrolu externí společností, která potvrzuje její správnost a poctivost. Tato povinnost se vztahuje na podniky, které splňují alespoň dvě z následujících kritérií (akciová společnost musí splňovat jedno):

 • majetek – 40 000 000 Kč,
 • Čistý roční obrat – 80 000 000 Kč,
 • průměrný počet zaměstnanců za účetní období – nad 50.

Kromě toho musí tyto subjekty podat tzv. výroční zprávu, jejíž součástí je právě účetní závěrka a která obsahuje také informace o efektivitě společnosti, aktuální ekonomické aktivitě a prognózy jejího vývoje. Povinnou součástí tohoto přehledu jsou:

 • předpokládaný vývoj
 • informace o provedeném výzkumu vývoje
 • aktivity v oblasti ochrany životního prostředí a zaměstnaneckých vztahů
 • informace o případných zahraničních pobočkách
 • cíle a způsoby řešení rizik.