Daň z příjmů právnických osob

Nahlášení k dani z příjmů

S.r.o. musí být registrována k dani z příjmů právnických osob na úřadu příslušném podle sídla do 15 dnů ode dne založení, tedy ode dne zápisu společnosti do obchodního rejstříku. Společnosti takovou registraci provádějí elektronicky pomocí formulářů online, které pak zasílají prostřednictvím  datové schránky, která je pro právnické osoby povinná a zřizuje se automaticky po zápisu do obchodního rejstříku.

Zdaňovací období a výše daně z příjmů

Zdaňovacím obdobím pro fyzické osoby je kalendářní rok, tedy období leden až prosinec. To platí i pro právnické osoby, ale je třeba si uvědomit, že se nejedná o jediný způsob účtování a placení daně. Zdaňovací a účetní období může místo kalendářního představovat tzv. hospodářský rok, který má tři podoby:

  • Posunutý hospodářský rok – 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, přičemž prvním měsícem není leden (posunutý rok může trvat např. od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020);
  • Období od změn ve společnosti (fúze, převod vlastnictví na společníka nebo rozdělení společnosti) do konce hospodářského roku, ve kterém ke změnám došlo;
  • Prodloužený hospodářský rok, tj. delší než 12 kalendářních měsíců – tato možnost se vztahuje na situaci, kdy společnost vznikla v posledním čtvrtletí kalendářního roku (říjen – prosinec) nebo byla uzavřena v prvním čtvrtletí kalendářního roku (leden – Březen).

Sazba daně z příjmů právnických osob je 19%. Předmětem zdanění jsou příjmy ze všech činností souvisejících s podnikáním a nakládáním s majetkem. Daň se vypočítává na základě výsledku hospodaření uvedeného v účetnictví.

Nutno podotknout, že do základu daně se nezahrnují úroky z půjček či darů. Možné je také snížení základu daně především o 100 % nákladů na výzkum a vývoj, stejně jako ztrátu vzniklou v minulých letech. Ušetřit můžete využitím daňové slevy v souvislosti se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením.   Výše daňové výjimky závisí na tom, kolik takových zaměstnanců společnost v průměru za rok zaměstnává.

Za zmínku stojí, že zdanění podléhají i podíly na zisku rozdělené mezi společníky společnosti, tedy dividendy – tato daň je 15%.

Lhůta pro podání daňového přiznání

Daňové přiznání se podává do 3 měsíců po skončení zdaňovacího období. Pokud má účetní jednotka povinnost ověřit účetní závěrku nebo její daňové přiznání zpracovává a podává daňový poradce, je lhůta 6 měsíců po skončení zdaňovacího období.

Přiznání se spolu s účetní závěrkou zasílá elektronicky na finanční úřad příslušný podle sídla společnosti.

Zálohy na daň z příjmů

V prvním roce fungování nemusí společnosti platit zálohy na daň z příjmů, protože se vypočítávají z daně z příjmů zaplacené v předchozím roce.

Zálohy neplatí společnost, jejíž předchozí známá daňová povinnost nepřesáhla 30 000 Kč. Zjednodušeně řečeno, zálohy neplatí subjekty, které v předchozím roce zaplatily daň z příjmu nepřesahující 30 000 Kč.

  • Společnosti, jejichž daň z příjmů v loňském roce přesáhla 30 000 Kč, ale nepřesáhla 150 000 Kč, platí zálohy na daň z příjmů ve výši 40% zaplacené daně. Zálohy jsou splatné do 15. dne šestého a dvanáctého měsíce zdaňovacího období, tedy v půlročních intervalech.

 

  • Společnosti, které v loňském roce odvedly daň z příjmu ve výši přesahující 150 000 Kč, platí zálohy na daň z příjmů ve výši 25 % zaplacené daně.Zálohy jsou splatné do 15. dne třetího, šestého, devátého a dvanáctého měsíce zdaňovacího období, tedy čtvrtletně.