Dovoz zboží do Česka ze zemí mimo EU

Kdo může dovážet země mimo EU? Požadavky

Dovoz země, která není členem Evropské unie, do České republiky může provádět pouze určité subjekty. Můžete importovat, pokud máte firmu založenou v EU a jste registrováni jako plátci DPH.

 

Pokud žijete mimo Evropskou unii, je nezbytné získat povolení k samostatnému obchodování. V tomto případě je také nezbytné zajistit existenci dovozce, který bude jednat jménem vás na území Unie. Může to být například poskytovatel logistických služeb nebo celní zástupce.

 

Základem je registrace v obchodním rejstříku. Dovozci musí získat EORI číslo, což je identifikační číslo platné v celé Evropské unii. Můžete jej získat na kterémkoli celním úřadu.

Pravidla týkající se dovozu

Je třeba především zkontrolovat všechny předpisy týkající se omezení nebo norem, které musíte dodržovat. Mějte na paměti, že dovoz citlivých zboží může být zcela zakázán, a některé produkty budou vyžadovat získání dodatečných povolení a licencí. Můžete zjistit, zda pro váš produkt bude nutné žádat o dovozní licenci. K tomu použijte databázi TARIC, která vám poskytne podrobnosti o celní sazbě stanovené v Integrovaném celním tarifu Evropských společenství (TARIC). Zjistíte, jak vysoké cla budete muset zaplatit, a jaké jsou další požadavky.

 

Omezení dovozu zboží se týkají především těchto druhů zboží:

 • Léčiv;
 • Chemických látek;
 • Zemědělských produktů;
 • Zbraní;
 • Některých textilií a oděvů;
 • Produktů z železa a oceli;
 • Ochráněných druhů;
 • Některých zvířat nebo produktů obsahujících složky živočišného původu;
 • Rostlin a některých zboží obsahujících složky rostlinného původu.

Jakie jsou cla při dovozu zboží z mimo EU do České republiky?

Při vjezdu zboží do Evropské unie je nutné zaplatit clo. Na místě vstupu, tedy tam, kde podáváte celní prohlášení, musíte zaplatit jednotné dovozní clo. To je nezávislé na členském státě a bude stejné v České republice jako v kterémkoli jiném státě EU. Poté budou výrobky přemístěny na český trh bez dalších celních formalit.

 

Důležité!

 

Některé případy umožňují snížení nebo zrušení cla pro konkrétní zboží, které dovozíte. Zkontrolujte, zda Evropská unie má obchodní dohodu s zemí, odkud importujete produkty. Pokud ano, je možné, že se vyhnete poplatkům spojeným s cle.

 

Na Celním úřadě musíte předložit fakturu za zakoupené zboží spolu s informacemi o cenách a množství produktů. Poté budete muset vyplnit celní deklaraci (Jednotný správní doklad – JSD), což znamená napsat prohlášení o druhu, množství a původu všech předmětů.

Dovoz z mimo EU a certifikát původu

Při dovozu zboží do Evropské unie je často nutné předložit certifikát původu výrobků nebo prohlášení o původu od oprávněného vývozce registrovaného v systému REX. Musí obsahovat také informace o povoleních a registračních číslech.

DPH při dovozu zboží z mimo EU

Dovoz zboží z mimo EU do České republiky po 1. červenci 2021 je zdaněn DPH bez ohledu na hodnotu zásilky, což zrušilo dřívější osvobození pro zboží do hodnoty 22 eur.

 

Rozúčtování DPH může probíhat prostřednictvím standardního celního oznámení, zvláštního postupu pro poštovní operátory nebo Import One Stop Shop (IOSS) pro zásilky do hodnoty 150 eur. Celý dovoz ze třetích zemí je zdaněn, s výjimkou zboží, které se kvalifikuje k osvobození, například kvůli humanitární pomoci.

 

V případě zahraničního obchodu je velmi důležité místo plnění služeb. To totiž určuje, kde musíte zaplatit DPH. Podle zákona o DPH je místem plnění služeb, pokud je příjemcem plátcem DPH, místo, kde má své sídlo. Pokud však službu poskytujete pro jednotku povinného plátce DPH, která má sídlo jinde než ve vašem místě, místo plnění bude adresa, kde je umístěna tato jednotka.

 

DPH lze odečíst při nákupu zboží od podnikatele ze třetí země. Místem plnění je členský stát, na jehož území se zboží nachází v okamžiku, kdy vstupuje ze třetí země na území EU. V tomto případě přestávají platit celní opatření.

Daň z přidané hodnoty importovaného zboží

U vybraného zboží bude navíc účtována spotřební daň. Jedná se především o tyto produkty:

 • Tabákové výrobky;
 • Tabákové výrobky;
 • Alkohol a alkoholické nápoje;
 • Energetické produkty;
 • Minerální oleje.

Základ daně při dovozu do České republiky

Základem daně je hodnota celního zboží včetně cla a případné spotřební daně. K tomu je třeba připočítat i další poplatky, které byly zaplaceny v souvislosti s dovozem. Mohou to být náklady na obaly, samotnou dopravu nebo pojištění zakoupené na prvním místě určení na území České republiky, pokud nebyly již zahrnuty do celní hodnoty zboží. Lze připočíst i další poplatky za dovoz zboží, které vybírají celní orgány.

Technické požadavky na dovoz zboží

Kromě výše uvedeného se připravte také na povinnost splnit další technické požadavky a absolvovat postupy související se osvědčením o shodě. To bude potřeba k tomu, abyste mohli obchodovat se zbožím.

 

Jaké formality vás čekají, závisí na druhu zboží. Někdy může být nutné připravit tzv. Osvedčení o původu, tedy certifikát o původu produktu. Tento dokument je vyžadován i při registraci vozidla dovezeného ze zemí mimo EU.

 

Před uvedením na trh některého zboží je třeba získat osvědčení o shodě, které potvrdí splnění technických požadavků podle platných předpisů. Certifikaci provádějí jednotky pověřené Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkoušky, což je organizační jednotka Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky.