ESG reporting neboli zpráva o udržitelnosti

Kdo musí zveřejňovat zprávu o udržitelnosti?

Témata jako uhlíková stopa, emise, nakládání s odpady, bezpečnost výrobků, pracovní podmínky zaměstnanců a boj s korupcí jsou příklady oblastí spojených s udržitelností a ESG. Velké korporace již několik let povinně předkládají tyto informace na základě směrnice NFRD (Směrnice o ne-financovním reportingu). Tato směrnice nařizuje zveřejňování zpráv o udržitelnosti finančním institucím a společnostem s více než 500 zaměstnanci, které jsou obchodovány na burze. Takže to není úplně nová záležitost – odpovědný přístup k podnikání již dnes řeší například investoři nebo banky.

 

Avšak díky nové evropské směrnici CSRD (Směrnice o reportování o udržitelnosti podniků) budou muset ESG reporty sestavovat i další firmy. Směrnice CSRD byla přijata Evropským parlamentem a Radou EU v prosinci 2022 a od roku 2024 se začíná implementovat do českého zákona o účetnictví.

 

Zprávu o udržitelnosti tedy budou nově muset sestavovat:

Všechny velké, střední a malé firmy, jejichž cenné papíry se obchodují na burze.

Ostatní společnosti, které splňují alespoň dvě z následujících podmínek:

 • více než 250 zaměstnanců;
 • obrat nad 50 mil. EUR;
 • hodnota aktiv nad 25 mil. EUR.

 

Odhaduje se, že zprávu bude muset sestavit přibližně 1 100 českých firem, ale ne každá firma bude povinná k tomu již v roce 2024. Povinnost ESG reportingu se zavádí postupně podle velikosti podniku, a to v několika fázích:

 

 • Od roku 2024: Společnosti, které doposud zveřejňovaly zprávy o udržitelnosti na základě původní směrnice NFRD. Jde o více než 20 největších českých firem (např. ČEZ, Škoda Auto, Kofola nebo Česká spořitelna).
 • Od roku 2025: Ostatní společnosti, které splňují dvě z tří výše uvedených podmínek.
 • Od roku 2026: Malé a střední firmy obchodované na burze.

 

ESG report bude součástí výroční zprávy, kterou firmy zveřejňují v rámci účetní závěrky. Bude zpracován za předchozí kalendářní rok – například firma s 300 zaměstnanci a majetkem v hodnotě 30 mil. EUR bude muset poprvé připravit zprávu o udržitelnosti v roce 2026 (s informacemi za rok 2025).

Obsah zprávy o udržitelnosti

Cílem zpráv o udržitelnosti je poskytnout transparentní informace o dopadech, rizicích a příležitostech v oblasti ESG. Tyto reporty se zaměří jak na vliv vnějších faktorů na podnikání, tak na to, jak podnik samotný ovlivňuje okolí.

 

Směrnice CSRD usiluje o sjednocení formátu ESG reportů, aby bylo jasné, které informace mají firmy reportovat a jaké informace potřebují od svých obchodních partnerů. Proto byly vytvořeny standardy, které slouží jako struktura zpráv o udržitelnosti. Tyto standardy vytvořila evropská poradní skupina EFRAG a nazývají se ESRS (Evropské standardy pro reportování o udržitelnosti). Jejich souhrn najdete v nařízení Evropské komise.

 

ESRS standardy zahrnují:

 

 • Dvě hlavní oblasti o udržitelnosti, zahrnující informace o procesech řízení a ESG strategii, obchodním modelu firmy nebo dodavatelském řetězci;
 • Deset témat rozdělených podle pilířů ESG.

 

Příklady ESG aspektů:

 

 • Životní prostředí: zdroje a spotřeba energií, emise skleníkových plynů, nakládání s odpady.
 • Společnost: bezpečnost práce, složení zaměstnanců podle typu smlouvy, rozdíl v odměňování žen a mužů, bezpečnost a kvalita výrobků.
 • Řízení firmy: vlastnická struktura, opatření proti korupci.

 

Pokud se dostanete k povinnému reportingu, je nutné uvést obecné informace vždy. Některé další ESG oblasti můžete vynechat, pokud prokážete, že nejsou pro Vaše podnikání zásadní. Zákonodárci uznávají, že firmy v různých odvětvích řeší odlišné problémy.

 

Pro zjištění a odůvodnění, která ESG data zveřejníte, a která ne, je nutné provést analýzu materiality před sestavením reportu. To zahrnuje zhodnocení důležitosti ESG oblastí pro Vaši firmu. Pokud vynecháte některá témata na základě analýzy, v reportu vysvětlíte, proč jste se tak rozhodli, a popíšete proces vyhodnocení materiality.

Proč se zabývat esg?

 • ESG faktory ovlivňují výkon a hodnotu podniku. Případy, jako je škoda na pověsti způsobená špatným vztahem k životnímu prostředí nebo pracovními podmínkami, to dokazují. Pravidelné hodnocení rizik a dopadů může takové problémy minimalizovat.
 • Udržitelnost zajímá veřejnost i finanční partnery a zvyšuje konkurenceschopnost. Zákazníci, zaměstnanci, média, investoři, banky a další firmy sledují odpovědný přístup k podnikání.
 • Regulace stále více klade důraz na ESG. Když se začnete účastnit povinného reportingu, bude třeba se mu přizpůsobit.

 

Je možné, že se již některým ESG aspektům ve vaší firmě věnujete, i když neformálně. Nová povinnost může sloužit jako příležitost ke zlepšení a identifikaci oblastí ke zlepšení. Přesto, s přípravou reportu neotálejte, neboť nastavení procesů a analýza mohou trvat. I malé firmy mohou být ovlivněny ESG, protože data o udržitelnosti mohou vyžadovat dodavatelé nebo odběratelé. Dodržování ESG může poskytnout konkurenční výhodu.