Konstitutivní a deklaratorní účinky

s.r.o.

Konstitutivní účinky a deklaratorní účinky

To, zda účinky změn provedených ve společnosti vstoupí v platnost až okamžikem jejich zápisu do obchodního rejstříku nebo dříve, má podstatný vliv na právní poměry nejen samotné společnosti, jejích společníků či orgánů, ale i na situaci třetích osob – především věřitelů společnosti.

 

Vznik, změna nebo zánik právních okolností mají konstitutivní charakter, pokud získají účinnost okamžikem jejich zápisu do obchodního rejstříku. O deklaratorních účincích hovoříme tehdy, když právní okolnosti získají účinnost okamžikem jejich vzniku, změny nebo zániku. Zápisy v rejstříku jsou pouze jejich potvrzením a právní okolnosti zůstávají v platnosti bez ohledu na to, zda a od kdy byly viditelné v obchodním rejstříku.

Konstitutivní účinky v případě s.r.o.

Právní účinky konstitutivní povahy jsou v zákoně jasně definovány. V jiných situacích jsou účinky deklaratorní. Konstitutivní charakter jednotlivých ustanovení týkajících se obchodních společností bude tedy vyplývat přímo z právní úpravy a její posouzení bude ve většině případů jednoznačné.

 

Mezi konstitutivní ustanovení u obchodních společností patří:

  1. Založení společnosti
  2. Zánik společnosti
  3. Přeměna společnosti
  4. Změna názvu společnosti
  5. Zřízení pobočky
  6. Změna výše základního kapitálu
  7. Zástavní právo na podílech

Deklaratorní účinky

Deklaratorní účinky bude mít například jmenování nebo odvolání jednatele nebo udělení prokury. Účinky nastávají v okamžiku přijetí rozhodnutí valnou hromadou společníků. Účinky vstupu do likvidace jsou obdobného charakteru, protože společnost vstupuje do likvidace jejím zrušením.

 

Převod vlastnictví podílů a z toho vyplývající změny společníků mají deklaratorní charakter. Ke změnám dochází v momentě uzavření smlouvy o prodeji podílů. Deklaračním účinkem je i dědění podílů, které nastává okamžikem smrti zůstavitele.

 

Výjimkou je zápis nového společníka ve společnosti s ručením omezeným, v případě, že se zvyšuje základní kapitál. Osoba, která se souhlasem valné hromady předloží písemné prohlášení, ve kterém přijme povinnost vložit nový vklad a přistoupí ke společenské smlouvě, se stává společníkem, až dnem zápisu do obchodního rejstříku.

 

Samotné zvýšení základního kapitálu má dvojí charakter. Pokud se zvýší z vlastních zdrojů, účinky takového rozhodnutí jsou konstitutivní. Pokud však ke zvýšení došlo přijetím závazku zvýšit dosavadní vklad nebo přijetím závazku vložit nový vklad, jde o deklaratorní účinky, tzn. získají účinnost přijetím takového závazku a provedením splacení Účinky zvýšení základního jmění však mohou nastat nejpozději při zápisu nové výše základního jmění do obchodního rejstříku.

 

Okolnosti, které nelze jednoznačně definovat jako konstitutivní nebo deklaratorní, zahrnují například. výši vkladu a rozsah, v jakém byl splacen, což jsou okolnosti, které mají deklaratorní účinky, s výjimkou původního zápisu, který je konstitutivní.

 

Zápis vkladu společníka má konstitutivní účinky i vzhledem k ručení společníků za závazky společnosti. Za závazky společnosti ručí společníci společně a nerozdílně, do výše součtu nesplacených částí vkladů všech společníků zapsaných v obchodním rejstříku. Zápisem splacení všech vkladů do obchodního rejstříku v plném rozsahu ručení zaniká. Je to důležité zejména v situaci, kdy v období mezi splacením vkladů společníka a zápisem tohoto splacení do obchodního rejstříku sdělí věřitel pohledávky vůči společnosti společníkovi. I když tento společník svůj vklad v plné výši splatil, jeho odpovědnost zanikne až zápisem splacení do obchodního rejstříku. Nelze tedy jednoznačně tvrdit, že zápis o vkladu společníka má pouze konstitutivní nebo deklaratorní účinky.