Notářský zápis – specifika této listiny

notářský zápis

Rozsah notářských služeb

Notářské služby zahrnují právní poradenství a zastupování fyzických i právnických osob při právních jednáních, včetně jednání s veřejnými orgány. Notáři také sepisují různé právní dokumenty, včetně notářských zápisů, a provádějí správu majetku.

 

Notáři musí striktně dodržovat právní předpisy při vykonávání svých povinností. Musí jednat v souladu s pokyny klienta, ale nesmí jednat proti zákonu. Mohou od smlouvy s klientem odstoupit pouze za jasně stanovených okolností a musí tuto situaci zaznamenat. Dále mají povinnost zachovávat mlčenlivost o všech informacích, které se dozvědí během jednání s klientem.

Obsah notářského zápisu

Notářský zápis musí obsahovat informace, které určuje Notářský řád, včetně místa a data jednání, údaje o účastnících, obsah jednání a podpisy. Zápis musí být v češtině, a pokud někdo nepřijde do notářské kanceláře včetně jazykové znalosti, musí být přítomen nezávislý tlumočník. Tlumočníkova role musí být potvrzena v zápisu, a pokud notář nebo jeho pracovníci mluví jazykem účastníka, tlumočník není vyžadován, ale zápis musí být přetlumočen a potvrzen podpisem účastníka.

Právnické osoby a notářský zápis

Kromě toho může notářský zápis stvrzovat jednání právnických osob, a musí obsahovat informace, jako jméno notáře, sídlo, datum a místo sepsání zápisu, údaje o právnické osobě a zástupci, způsob ověření existence právnické osoby, závěr z jednání a podpis notáře.