Zrušení živnosti – postup a tipy pro OSVČ

Zrušení živnosti

Odlišnost mezi přerušením a zrušením živnosti

Pokud jste živnostník a rozhodli jste se skoncovat s podnikáním, máte dvě možnosti – přerušit živnost nebo ji zcela zrušit. V obou případech nemusíte orgánům sdělovat důvod, jde pouze o vaše osobní rozhodnutí.

 

Nejprve si promyslete, zda opravdu chcete ukončit podnikání. Zrušení živnostenského oprávnění je definitivní. Pokud byste se v budoucnu rozhodli znovu podnikat, nevyhnete se poplatku 1 000 Kč za založení, stejně jako při první návštěvě živnostenského úřadu. Po ukončení živnosti budou informace o vašem podnikání stále dostupné ve veřejném živnostenském rejstříku po dobu 4 let. Poté se přesunou do jeho neveřejné části.

 

Jinou možností je přerušení živnosti na libovolnou dobu. Nic vám nebrání v budoucnu se k ní vrátit a pokračovat v podnikání po obnovení živnosti.

Postup pro zrušení živnosti

Pokud jste se rozhodli ukončit svou činnost jako OSVČ, máme pro vás postup, jak zrušit živnostenskou činnost.

Vyplňte změnový list na centrálním registračním místě (CRM)

Zrušení živnosti je třeba oznámit živnostenskému úřadu. Žádost o zrušení živnostenského oprávnění je součástí změnového listu, který je vám dobře znám, pokud jste v minulosti měnili například adresu, sídlo nebo jiné údaje. Formulář je k dispozici přímo na Centrálním registračním místě (zkráceně CRM – živnostenský úřad nebo pobočka Czech POINT). V formuláři uveďte všechny své živnosti. Oznámení podáte osobně na CRM nebo zašlete příslušnému živnostenskému úřadu poštou nebo elektronicky (s elektronickým podpisem nebo do datové schránky).

 

K zrušení živnosti uveďte aktuální datum, kdy formulář vyplňujete, nebo jakýkoli pozdější datum. Pokud datum nevyplníte, bude živnost zrušena ke dni, kdy rozhodnutí o jejím zrušení nabude právní moci. Mohou také rovnou informovat Finanční úřad, OSSZ a zdravotní pojišťovnu (v odstavci 16).

 

Poté, co tiskopis odevzdáte, má živnostenský úřad 30 dní na jeho posouzení. Během této doby stále zůstanete OSVČ a budete povinni platit zálohy na sociální a zdravotní pojištění a udržovat účetnictví nebo daňovou evidenci.

Informujte finanční úřad, zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení

Pokud jste neinformovali instituce o zrušení živnosti v rámci formuláře Centrálního registračního místa, musíte je informovat samostatně v následujících lhůtách.

 

  • Oznámení zdravotní pojišťovně musíte podat nejpozději do 8 dnů od zrušení živnosti.
  • Oznámení finančnímu úřadu zašlete do 15 dní po zrušení živnosti.
  • Oznámení OSSZ odevzdejte nejpozději do 8 dní měsíce následujícího po měsíci zrušení živnosti.

Nesmíte pozapomenout na pohledávky a daně

Pokud máte nevyřešené pohledávky nebo mezery v účetnictví a daňové evidenci a plánujete ukončit živnost, vyřešte tyto záležitosti před zrušením živnosti. Stejně tak, pokud máte zásoby nebo dlouhodobý majetek.

 

V následujícím roce nezapomeňte včas a správně podat daňové přiznání a přehledy OSSZ a zdravotní pojišťovně. Tato povinnost se vás týká i poté, co se stane zaměstnancem. Zaměstnavatel neodešle daňové přiznání jako za bývalého živnostníka (platí pouze první rok po zrušení živnosti). Dodržujte běžné termíny pro podání daňového přiznání. Pokud jste používali paušální daňový režim OSVČ, nemusíte se zabývat daňovým přiznáním ani přehledy.

Zrušení živnosti a zaměstnanci

Pokud máte zaměstnance a ukončujete s nimi pracovní poměr kvůli zrušení živnosti, musíte jim poskytnout dvouměsíční výpovědní lhůtu a odstupné ve výši trojnásobku průměrného platu (v závislosti na délce pracovního poměru). Můžete s nimi uzavřít dohodu o ukončení pracovního poměru, kde můžete upravit podmínky.

Zrušení a zánik živnostenského oprávnění

Nyní víte, jak zrušit živnost. Kdy dojde k zániku živnostenského oprávnění? Pokud v žádosti o zrušení živnosti není uvedeno jinak, živnost zaniká v den, kdy rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění, které vydal živnostenský úřad, nabude právní moci (tj. 16. den od vydání rozhodnutí). Po přijetí rozhodnutí začne běžet 15denní lhůta pro podání odvolání. Pokud si chcete zkrátit čekání, můžete se rovnou vzdát práva na odvolání při přijetí rozhodnutí.

 

Nezapomeňte, že živnost může být zrušena nejen na základě rozhodnutí živnostníka. Může být ukončena také živnostenským úřadem, pokud porušujete živnostenský zákon, nebo Česká správa sociálního zabezpečení v případě, kdy máte jako OSVČ nedoplatky na sociálním pojištění.