Přechod ze živnosti (OSVČ) na s.r.o.

Změna právní formy

Mnozí podnikatelé na začátku svého podnikatelského dobrodružství zvažují, která právní forma bude pro ně nejlepší – živnost nebo společnost s ručením omezeným?

První možnost je velmi populární, neboť zahrnuje menší administrativní zátěž. Stává se však, že rostoucí klientela, poptávka po nabízeném zboží či službách nebo prostě potřeba budování značky ovlivní rozhodnutí o změně právní formy na společnost s ručeným omezením. Je možné zachovat kontinuitu podnikání? Co se stane s podnikem používaným pro živnost? Může být začleněn do nově založené společnosti? V zásadě existují 3 způsoby, jak přejít ze živnostenské činnosti na společnost s ručeným omezením.

Vklad společnosti

Prvním je vklad celého podniku nebo závodu, využívaného v rámci živnostenského podnikání do společnosti ke krytí základního kapitálu společníkem. Podnik nebo závod je majetek vytvořený podnikáním a používaný k tomuto podnikání. Nejde tedy jen o aktiva, ale také pasiva (např. zdroje, pohledávky, závazky či dlouhodobý majetek). Aby bylo možní  poskytnout společnosti vklad ve formě podniku, musí se ji ocenit znaleckým posudkem. Cena takového ocenění se liší v závislosti na velikosti závodu. Po jeho provedení lze podnik převést na společnost jako nepeněžitý vklad.

 

Popsaný způsob přechodu ze živnostenského podnikání na společnost není z formálního hlediska nejjednodušší ani nejlevnější, umožňuje však zachovat kontinuitu ekonomických činností vůči dodavatelům, zaměstnancům či zákazníkům. Všechna práva a povinnosti vyplývající z vykonávané činnosti přecházejí na společnost dnem jejího vzniku, tzn. zápisem do soudního rejstříku. Vklad podniku nezavazuje společnost k vyplacení odměny společníkovi. Společník, může převést podnik na společnost i formou financování, mimo základní kapitál. K takovému kroku je zapotřebí souhlas jednatelů společnosti. Bez pomoci znalce to ani nepůjde.

Prodej podniku

Další možností změny právní formy je založení společnosti s ručením omezeným a následný prodej původního závodu této nové společnosti. Tato varianta vyžaduje zapsání společnosti do rejstříku a následné podepsání jednateli smlouvy o koupi podniku od živnostníka (např. od společníka nově založené společnosti) .

 

Tento způsob je rychlejší než první, protože není třeba hodnotit firmu znalcem, cenu si strany stanovují samy. Uzavřením kupní smlouvy přecházejí na společnost spolu se závodem všechna práva a povinnosti, což umožní kontinuitu podnikání. Jelikož však společník společnosti a prodávající podniku jsou stejná osoba, smluvní cena musí odpovídat tržní hodnotě. Společnost musí reálně vynaložit náklady na koupi podniku a zaplatit daň z příjmu z rozdílu mezi součtem majetku sníženého o převedené závazky (některé části je však možné postupně převést nebo stanovit odklad splatnosti). Podobně to bude i v případě prodávajícího podniku – musí obdržet kupní částku, ze které by měl zaplatit daň z příjmu.

Postupné změny

Třetí způsob spočívá v založení společnosti s ručeným omezením při provozování živnostenské činnosti a postupném převodu majetku na společnost s r.o. s cílem postupného ukončení živnostenské činnosti. Tato varianta se jeví jako nejjednodušší a nejlevnější, protože nevyžaduje zapojení znalce, ani určení tržní ceny či dokonce podpis kupní smlouvy. Vychází se z předpokladu, že obě osoby (tzn. společník společnosti i samotná společnost) podnikají souběžně až do 100% předání majetku ze živnostenské činnosti společnosti s r.o.