Zálohy na podíl na získu v s.r.o.

Co je podíl na zisku?

Podíl na zisku je splatný společníkem společnosti s ručením omezeným na konci určeného období. Zákon vám však umožňuje vyplacení peněz předem – formou záloh. Pojďme se podívat na to, jaká pravidla je třeba mít na paměti.

Podmínky placení záloh na dividendy

Právním základem problematiky je zákon o obchodních korporacích. Zákon stanoví tato pravidla pro placení záloh:

 

  1. obchodní společnost nemůže vyplácet zisk nebo peněžní prostředky z jiných vlastních zdrojů (ani záloh na ně), pokud by se tímto způsobem vystavila úpadku,
  2. zálohy na podíl na zisku lze vyplácet pouze na základě řádné účetní závěrky, ze které vyplývá, že finanční prostředky, které má společnost k dispozici, postačují k rozdělení zisku,
  3. zálohy nemohou být vyšší než součet výsledku hospodaření běžného účetního období, nerozděleného zisku minulých let a ostatních složek vlastního jmění společnosti sníženého o neuhrazenou ztrátu z minulých let a peněžní prostředky povinně převedené do rezervního fondu.
  4. zálohy se nesmí vyplácet z rezervního fondu, který se používá pro jiné účely a to krytí ztrát nebo z jiných vlastních zdrojů, jejichž účel je jasně definován a společnost nemá právo je měnit

 

Maximální částku, která má být zaplacena předem, lze určit takto:

  • +/- hospodářský výsledek běžného účetního období
  • + nerozdělený zisk z minulých let
  • + ostatní disponibilní fondy vytvořené ze zisku
  • – neuhrazená ztráta z minulých let
  • – peněžní prostředky převedené do základního kapitálu
  • +/- hospodářský výsledek z minulých let

 

Je třeba zdůraznit, že výše popsaná pravidla se vztahují pouze na výplatu záloh na podíly na zisku a nikoli na výplatu samotného podílu na zisku. Při vyplácení podílu na zisku platí pravidlo, že výplata nemůže vést k úpadku společnost.

Kdo rozhoduje o placení záloh?

Orgánem oprávněným platit zálohy je statutární orgán společnosti. První z výše popsaných podmínek výplaty zálohy je klíčová, protože bez ohledu na ostatní údaje vyplývající z účetnictví musí jednatelé zvážit, zda odliv hotovosti nebude představovat ohrožení likvidity a platební schopnosti společnosti.

 

O vyplacení záloh rozhodují jednatelé na základě mimořádné účetní závěrky, tzn. sestavené k jinému dni než poslední den účetního období. Neuzavírají se účetní knihy, ale pouze provádí inventarizace, jejímž účelem je zjištění finanční situace podniku. Ostatní formality se neliší od těch, které jsou vyplněny při roční účetní závěrce.

 

Při určování výše záloh je třeba brát v úvahu předpokládaný vývoj činnosti společnosti do konce účetního období. Pokud se na konci účetního období ukáže, že zálohy převyšují skutečný podíl na zisku, společníci budou povinni zaplacené zálohy vrátit.