Registrace společnosti v systému EORI

Zakládání společností

Co je EORI?

Každý hospodářský subjekt, který provádí mezinárodní obchod (tj. se zeměmi mimo EU), je povinen se registrovat v systému registrace a identifikace ekonomických subjektů (ang. Economic Operators’ Registration and Identification, dále jen EORI). Právním základem pro přidělení čísla EORI je čl. 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013.

 

V rámci registrace příslušné orgány členských států Evropské unie přidělují číslo EORI, které slouží jako identifikátor hospodářského subjektu při kontaktu s celními službami jiných zemí EU. Pravidlem je, že hospodářské subjekty žádají o číslo EORI v zemi, kde zaregistrovali svou ekonomickou činnost. Orgánem, který taková čísla přiděluje, je Celní správa České republiky, konkrétně celní úřady.

 

Podání žádosti o registraci v systému EORI je bezplatné a mělo by být provedeno před zahájením činností, na které se vztahují celní předpisy. Číslo EORI je nejčastěji potřebné k podání tzv. celního prohlášení nebo žádosti o rozhodnutí podle celních předpisů.

Jak požádat o číslo EORI?

Zástupce hospodářského subjektu požádá o registraci a číslo EORI kterýkoli celní úřad. Pokud zástupce není jednatelem společnosti, musí mít plnou moc. Pro takové zmocnění neexistuje žádný úřední formulář ani vzor a nevyžaduje se ani ověření podpisu na listině.

 

Nezáleží na tom, kde se nachází sídlo společnosti, doporučuje se však zvolit celní úřad, kde plánujeme evidovat činnosti, na které se vztahuje celní zákon.

 

Nejpohodlnějším způsobem podání žádosti je vyplnění elektronického formuláře (dostupný pod tímto odkazem v části Odkazy), který se automaticky odešle na vybraný celní úřad. Podmínkou pro podání žádosti prostřednictvím tohoto formuláře je, aby měl žadatel kvalifikovaný elektronický podpis.

 

O registraci do systému EORI můžete požádat i klasickým způsobem, vyplněním přihlášky, která je dostupná na webové stránce Celní správy ČR nebo kterou lze získat přímo na celním úřadě. Vyplněnou žádost je třeba následně zaslat na vybraný celní úřad pomocí datové schránky, zaslat poštou nebo doručit osobně.

 

K žádosti je třeba přiložit i rozhodnutí o přidělení DIČ. Pokud má společnost více než jedno daňové identifikační číslo v různých zemích EU, musíte je poskytnout všechny.

 

Rozhodnutí o přidělení EORI čísla zašle celní úřad v souladu s předpisy do datové schránky hospodářského subjektu klasickou poštou nebo předá zástupci společnosti nejpozději do 30 dnů. V praxi je čekací doba na rozhodnutí mnohem kratší.