Založení s.r.o. jednou osobou

Založení s.r.o. jednou osobou

Co je s.r.o.?

Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) je právnická osoba, která je jedním z nejčastějších typů obchodních společností v České republice. S.r.o. může být založena jednou nebo více osobami, které ručí za závazky společnosti pouze do výše svého nesplaceného vkladu do základního kapitálu. Tento typ společnosti nabízí několik výhod oproti jiným formám podnikání, jako je například živnost nebo akciová společnost (a.s.).

Založení s.r.o. jednou osobou

Jednou z možností, jak založit s.r.o., je mít pouze jednoho zakladatele. V tomto případě je zakladatelem jediný společník, který může být fyzická nebo právnická osoba. Tento způsob založení je jednodušší a méně časově náročný než zakládání společnosti s více společníky.

Krok za krokem: Jak založit s.r.o. jednou osobou

 • Příprava

Prvním krokem je výběr vhodného obchodního jména pro vaši společnost. Je důležité ověřit dostupnost jména v obchodním rejstříku, aby nedošlo k duplicitě.

 

 • Zpracování zakladatelské listiny

Zakladatelská listina musí obsahovat základní informace o společnosti, jako jsou název, sídlo, předmět podnikání, výše základního kapitálu a podíly společníků. Podpis na zakladatelské listině musí být notářsky ověřen.

 

 • Základní kapitál

Minimální výše základního kapitálu pro založení s.r.o. je 1 Kč, což usnadňuje vstup do podnikání. Kapitál může být splacen peněžitými i nepeněžitými vklady.

 

 • Získání živnostenského oprávnění

Pro zahájení podnikání je nutné získat živnostenské oprávnění. K tomu je třeba podat žádost na živnostenský úřad a předložit potřebné dokumenty.

 

 • Zápis do obchodního rejstříku

Zápis do obchodního rejstříku je dalším nezbytným krokem. K tomu je potřeba doložit zakladatelskou listinu, doklad o splacení základního kapitálu, živnostenské oprávnění a další dokumenty. Poplatky za zápis činí 6 000 Kč.

 

 • Registrace k dani

Po zápisu do obchodního rejstříku je nutné přihlásit společnost k dani z příjmů právnických osob. V závislosti na předmětu podnikání může být nutné registrovat se i k dalším daním, jako je DPH nebo silniční daň.

Náklady spojené se založením s.r.o.

Založení s.r.o. je spojeno s několika náklady, mezi které patří notářské poplatky, poplatky za zápis do obchodního rejstříku a náklady na získání živnostenského oprávnění. Další administrativní náklady mohou zahrnovat například poplatky za právní a účetní služby.

Právní a administrativní povinnosti po založení s.r.o.

Po založení s.r.o. je třeba dodržovat několik právních a administrativních povinností. Patří sem vedení účetnictví, podávání daňových přiznání, zajištění souladu s právními předpisy, jako je například GDPR, a další administrativní úkony, jako jsou valné hromady a zápisy změn do obchodního rejstříku.

Výhody a nevýhody s.r.o. jednou osobou

Výhody

 • Omezené ručení: Společník ručí za závazky společnosti pouze do výše nesplaceného vkladu.
 • Flexibilita řízení: Jediný společník může snadno rozhodovat o záležitostech společnosti.
 • Daňové výhody: Možnost optimalizace daňových nákladů.

 

Nevýhody

 • Administrativní náročnost: Vyšší administrativní a právní požadavky než u živnosti.
 • Náklady na založení a provoz: Vyšší počáteční a provozní náklady.
 • Právní povinnosti: Dodržování řady právních předpisů.

 

Založení s.r.o. jednou osobou je vhodnou volbou pro mnoho podnikatelů, kteří chtějí podnikat s omezeným rizikem a větší flexibilitou. I když je tento proces spojen s určitými náklady a administrativními nároky, výhody, jako je omezené ručení a daňová optimalizace, často převyšují nevýhody. Pokud uvažujete o založení s.r.o., doporučujeme se důkladně seznámit se všemi kroky a zvážit konzultaci s odborníky, kteří vám mohou pomoci celý proces zjednodušit a urychlit.