Mezinárodní a vnitrostátní nákladní doprava

virtuální sídlo firmy

Balíček mobility

V důsledku přijetí ze strany EU tzv. balíčku mobility, od 21.5.2022 vznikla nová kategorie dopravců, kteří vykonávají mezinárodní přepravu na vozidlech s největší přípustnou hmotností přesahující 2,5 tuny, nejvýše však 3,5 tuny (dále jen „dodávky“). Podle nových pravidel jsou tito dopravci povinni získat licenci Společenství pro každou dodávku používanou v mezinárodní dopravě a podmínky jejího vydání jsou stejné jako ty, které dosud museli splňovat pouze dopravci ve „velké dopravě“, tzn. dopravci, který provádí transport pomocí vozidel s celkovou hmotností nad 3,5 tuny.

 

Stojí za to poněkud vysvětlit rozdíl mezi dopravní koncesí a licencí Společenství.

Dopravní koncese

Koncese je povolení k výkonu činnosti provozovatele silniční dopravy, které musí mít každá firma poskytující dopravní služby. Do konce června 2022 zákon rozlišoval koncesi na nákladní dopravu, která se pak dělila na dopravu malými vozidly (s celkovou hmotností do 3,5 tuny) a velkými vozidly (nad 3,5 tuny). Koncese na malou dopravu byla vydána bez dodatečných požadavků, ale pro velkou dopravu bylo zapotřebí splnit zvláštní podmínky.

Právní změny

Od 01.08.2022 došlo k novele, kterou diktoval již zmiňovaný evropský balíček mobility. V současnosti se nákladní doprava dělí na vnitrostátní, kde zůstala zachována dosavadní pravidla dělení, podobně jako pravidla vydávání koncesí, a mezinárodní dopravu, kde se rozlišuje malá doprava, tedy do 2,5 tuny a velká doprava, která používá vozidla nad 2,5 tuny. Podmínky pro vydání koncese na velkou mezinárodní dopravu, pro kterou se používají dodávky, odpovídají podmínkám, které musí splňovat domácí dopravci nákladními vozidly, tedy:

  • fyzické místo podnikání nacházející se v České republice (týká se přímo společnosti a znamená místo, kde je uložena klíčová dokumentace společnosti a kde se přijímají nejdůležitější rozhodnutí týkající se jejího fungování),
  • finanční zabezpečení (týká se přímo společnosti, která musí prokázat dostatečné rezervy nebo garance platby v případě škody; garance za jedno auto je 1 800 eur a za každé další auto 900 eur; nejčastěji se prokazuje formou pojištění odpovědnosti dopravce),
  • podmínka dobré pověsti (tj. čistý rejstřík trestů odpovědného zástupce společnosti),
  • osvědčení o odborné způsobilosti dopravce (které by měl mít zmíněný zástupce).

 

Žádost o licenci se podává na živnostenském úřadě. Správní poplatek je 1000 Kč. Na vydání rozhodnutí má úřad 30-60 dní.

Licence Společenství

Poskytování služeb mezinárodního dopravce vyžaduje dodatečné získání tzv. licence Společenství (eurolicence). Opis licence Společenství by se měl nacházet v každém vozidle nad 2,5 tuny používaném pro mezinárodní dopravu v rámci EU. Podmínky pro získání eurolicence jsou stejné jako podmínky pro vydání koncese pro velkou dopravu (fyzické sídlo, finanční zabezpečení, bezúhonnost a kvalifikace). Průkaz se vydává pouze pro auta registrovaná v České republice.