Živnostenské oprávnění pro s.r.o.

ready-made firmy

Jak se ucházet o povolení?

Pro zahájení podnikatelské činnosti společnosti je nutné získat živnostenské oprávnění, o které lze požádat živnostenský úřad. Žádosti se podávají dvěma způsoby:

 

  1. nahlášením živnosti,
  2. podání žádostí o koncesi.

 

To, jak můžeme požádat o povolení, závisí na tom, jaký typ podnikání plánujeme.

Živnost koncesovaná

Začněme druhým způsobem. Koncese je nutná k provozování činnosti v oblastech, které jsou podrobně popsány v příloze č. 3 Živnostenského zákona. Nacházejí se tam např. taxislužby, výroba zbraní, provozování střelnic, výroba alkoholu, pohřební služby a provoz směnárny. V případě koncesovaných živností zákon vymezuje i kvalifikační předpoklady a pro některé obory také další požadavky, které je nutné pro získání koncese splnit. Koncesovanou činnost lze zahájit až okamžikem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese.

Společnost s.r.o., která se chce takovou činností zabývat, potřebuje odpovědného zástupce, který prokáže odpovídající vzdělání a praxi. Při nástupu do funkce se stává osobou odpovědnou za řádné podnikání a dodržování živnostenského zákona. Tuto pozici může zastávat společník, jednatel nebo jiná osoba, která je se společností vázána smlouvou (pracovní doba musí být minimálně 20 hodin týdně). K žádosti o koncesi se připojí prohlášení zástupce se souhlasem s nástupem do funkce a doklady potvrzující jeho odbornou způsobilost.

„Ohlašovací živnost"

Prvním způsobem ucházení se o povolení k podnikatelské činnosti je ohlášení takového záměru úřadu, a proto se tato podnikatelská činnost nazývá ohlašovací živnost. Tento druh živností se dělí na:

  • živnosti řemeslné (obsažené v příloze č. 1 živnostenského zákona např. hodinářství, malířství, truhlářství apod.),
  • živnosti vázané (obsažené v příloze č. 2 živnostenského zákona, např. strojní výroba, chemická výroba, výroba paliv apod.),
  • živnosti volné (kterých je cca 80 a jsou zařazeny do přílohy č. 4 živnostenského zákona).

První dvě kategorie ohlašovacích živností vyžadují odpovídající kvalifikaci. U některých řemeslných činností je nutná i praxe v příslušném oboru. Stejně jako v případě koncesovaných živností bude tedy nutné jmenovat odpovědného zástupce.

Poslední kategorie, tedy volné živnosti, je nejrozsáhlejší, protože zahrnuje všechny druhy činností, které nezapadají do definice ostatních (nejde tedy o živnosti  řemeslné, vázané či koncesované). Výhodou volných živností je, že nevyžadují odbornou způsobilost ani praxi – povolení k provozování těchto činností se získává pouze na základě žádosti na úřadě. 

Potřebné doklady

Při žádosti o povolení je třeba předložit tyto doklady:

  • notářský zápis o založení společnosti, pokud společnost ještě není zapsána v obchodním rejstříku,
  • písemný souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla společnosti,
  • vyžaduje-li daná živnost – doklady potvrzující odbornou způsobilost zástupce a jeho souhlas s výkonem funkce.

Dokumenty by měly být předloženy v originálech nebo ověřených kopiích. Úřad má na posouzení žádosti 5 dní, i když dost často lze povolení získat na místě. Správní poplatek za registraci živnosti je 1000 Kč, v případě budoucích změn (např. rozšíření nebo zúžení předmětu podnikání) bude poplatek 500 Kč. Úřad vydává výpis ze živnostenského rejstříku, který potvrzuje, že subjekt získal oprávnění k provozování konkrétní živnosti. Takový výpis bude potřeba jako příloha návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku.