Ručení jednatele a společníka s.r.o.

společník s.r.o.

Společník a jednatel společnosti

Rozdíl mezi spoluučastníkem a výkonným ředitelem společnosti spočívá hlavně v tom, jakým způsobem mohou ovlivňovat chod společnosti. Společník má možnost zapojit se do řízení společnosti prostřednictvím valné hromady a zároveň má všechna práva a povinnosti spoluučastníků stanovené v zákoně o obchodních korporacích a ve společenské smlouvě.

 

Naopak jednatel společnosti společnosti má větší zodpovědnost za řízení a fungování firmy. Reprezentuje společnost navenek, uzavírá smlouvy a podobně. Musí dodržovat mlčenlivost, řídit se péčí řádného hospodáře a dodržovat zákaz konkurence a nekalé soutěže. Výkonný ředitel obvykle nerozhoduje o klíčových záležitostech, toto rozhodnutí spadá na valnou hromadu. Pokud chcete být výkonným ředitelem společnosti, kde již máte pozici společníka, musíte předložit žádost před valnou hromadu, která pak výkonného ředitele vybere a schválí.

 

Všichni spoluučastníci mají nárok na podíl na zisku společnosti, protože investovali své vlastní peníze.

Ručení společníka společnosti

Kromě povinnosti zaplatit svůj vklad nebo odevzdat kmenový list má společník také povinnost ručit za závazky společnosti do výše svého neuhrazeného vkladu.

 

Ručení společníka do výše jeho neuhrazeného vkladu končí poté, co jsou uhrazeny vklady všech společníků a tato skutečnost je zapsána do obchodního rejstříku. Společník ručí za závazky společnosti i poté, co sám uhradil svůj vklad, pokud ostatní spoluučastníci ještě své vklady nesplatili.

 

Všichni spoluučastníci společnosti ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně. To znamená, že pokud je třeba vymáhat pohledávku u jednoho ze spoluučastníků, lze to provést u všech, bez ohledu na to, zda už své vklady splatili nebo ne.

 

Společník s.r.o. nebo jiné obchodní korporace, kde tato pozice existuje, ručí za závazky společnosti dočasně a pouze do výše neuhrazených vkladů všech spoluučastníků. Jinými slovy, ručení společníka s.r.o. je omezené.

Ručení výkonného ředitele společnosti

Pokud se rozhodnete stát výkonným ředitelem společnosti, zajímá vás, jak to funguje s ručením.

 

Výkonným ředitelem společnosti je každý člen vedení, který se podílí na řízení společnosti. Pokud jedná s péčí řádného hospodáře, jak vyžaduje zákon, neručí za společnost, ve které působí, žádným majetkem. Pokud však poruší své povinnosti a způsobí tak zánik společnosti, ručí za její závazky svým majetkem.

 

Pokud váháte mezi online založením společnosti a koupí hotové firmy nebo máte otázky ohledně ručení členů společnosti, obraťte se na nás. Nabízíme i služby spojené s zřízením virtuálního sídla firmy.