Svěřenský fond – definice a účel

svěřenský fond

Vytvoření a struktura svěřenského fondu

Svěřenský fond může založit fyzická nebo právnická osoba prostřednictvím smlouvy nebo závěti. Tyto dokumenty definují účel fondu, zakladatele, správce, obmyšleného a stanovují dobu, po kterou má fond existovat.

Předmět a daňové aspekty

Majetek ve svěřenském fondu může zahrnovat různé hodnoty jako movité věci, umělecká díla nebo cenné papíry. Svěřenský fond vede účetnictví a je povinen platit daně.

Účastníci a role ve svěřenském fondu

  • Zakladatel: fyzická nebo právnická osoba vyčleňující majetek a definující fungování fondu.
  • Obmyšlený: osoba určená zakladatelem, která může mít dohled nad fondem a přijímat plnění podle stanov.
  • Správce: může být i zakladatel, svéprávná osoba nebo právnická osoba, jmenovaná a odvolávaná zakladatelem.

Druhy svěřenských fondů

  • Soukromý: slouží k prospěchu konkrétní osoby, památky nebo může být založen za účelem investování.
  • Veřejně prospěšný: zřizuje se za účelem veřejného dobra, nemůže však dosahovat zisku.

Výhody svěřenského fondu

Svěřenský fond nepatří nikomu přímo, což umožňuje zachování anonymity a chrání majetek před různými riziky.

Vznik a zánik svěřenského fondu

Svěřenský fond vzniká přijmutím funkce svěřenského správce nebo úmrtím zakladatele, pokud byl zřízen pro případ smrti. Zánik může nastat po uplynutí doby, splnění účelu nebo rozhodnutím soudu. Po zániku je majetek předán obmyšlenému nebo státu, pokud není jinak určeno.