Tichý společník v s.r.o.

Kdo je to tichý společník?

Tichý společník je osoba, která se podílí na podnikání společnosti. Je to osoba, se kterou má společnost uzavřenou smlouvu o tichém společenství ve smyslu občanského zákoníku. Tichý společník získává právo na podíl na zisku. Může to být jakákoli právnická nebo fyzická osoba. Společnost může mít i více tichých společníků. Tichý společník je anonymní, takže informace o něm nefigurují v žádném registru.

 

Jedná se o osobu, která přímo nezasahuje do podnikatelské činnosti společnosti a nemá vliv na její rozhodování. Společník má právo nahlížet do obchodních dokladů a účetních knih. Nezodpovídá však za dluhy společnosti. Tichý společník odpovídá za dluhy pouze tehdy, je-li jeho jméno uvedeno v názvu společnosti nebo oznámí-li společnost obchodním partnerům, že podniká ve spolupráci s tichým společníkem.

 

Kromě toho, že se tichý společník podílí na zisku, podílí se stejnou měrou i na případné ztrátě společnosti, a to pevnou částkou nebo rovnající se výši vkladu. Společnost využívá tichého společníka zejména při absenci vlastních prostředků.

Vznik tichého společenství

Uskutečňuje se na základě smlouvy, ve které se tichý společník zavazuje: vložit vklad a nést odpovědnost do výše uvedeného vkladu. Kromě toho jsou součástí smlouvy i práva tichého společníka, tedy přístup k účetním dokladům a účetním knihám společnosti. Společnost je zase povinna vyplatit tichému společníkovi podíl na zisku. Smlouvu uzavírají obě strany, její vytvoření advokátem se nevyžaduje, ale jen doporučuje.

 

Byla-li smlouva s tichým společníkem uzavřena na dobu neurčitou, lze ji vypovědět nejpozději 6 měsíců před koncem účetního období. Smlouvu lze ukončit i jednomyslnou dohodou stran nebo pokud podíl tichého společníka na ztrátě dosáhne výše jeho vkladu (pokud se tichý společník nezaváže uhradit ztrátu nebo nezvýší vklad). Dalšími důvody zániku smlouvy jsou: platební neschopnost společnosti nebo likvidace společnosti.

Klady a zápory

Výhodou této funkce je účast na zisku, aniž byste jej museli zveřejňovat navenek – tichý společník, není uveden v žádném rejstříku. Kromě toho podnik spolupracující s tichým společníkem dostává finanční podporu.

 

Z pohledu tichého společníka mezi nevýhody patří skutečnost, že vzniknou-li společnosti ztráty přesahující výši jeho vkladu, může dojít k zániku jeho podílu ve společnosti. Tichý společník má také omezené možnosti aktivně se podílet na chodu společnosti.