Založení firmy – povinnosti majitele firmy

Daňové povinnosti

Mezi první nezbytnosti, které musíte jako nový majitel firmy řešit, patří registrace k daním. Tuto registraci vyřídíte jednoduše online přes portál Moje Daně.

 

Hlavně budete muset řešit tyto typy daní:

 

  • daň z příjmu právnických osob (DPPO) – povinná pro každou firmu,
  • daň z příjmu fyzických osob (DPFO) – pokud zaměstnáváte pracovníky,
  • daň z přidané hodnoty (DPH) – jakmile dosáhnete určité výše obratu, musíte se k DPH registrovat, nebo se k ní můžete přihlásit dobrovolně.

 

Daň z příjmu právnických osob

 

Nová firma musí být zaregistrována k DPPO do 15 dnů od svého vzniku. Každá společnost musí odvádět DPPO, sazba činí 19 % z daňového základu, který se odvozuje z hospodářských výsledků podle účetnictví.

 

Termín splatnosti DPPO odpovídá podání daňového přiznání, které musíte podat každý rok nejpozději do 3 měsíců po konci zdaňovacího období (nejčastěji koncem roku). Tato lhůta se prodlužuje na 4 měsíce při elektronickém podání a na 6 měsíců, pokud daňové přiznání podává za vás daňový poradce nebo advokát.

 

V prvním roce podnikání zaplatíte daň najednou při podání daňového přiznání. Od druhého roku obvykle začnete platit pravidelné zálohy, které závisí na deklarované dani.

 

Daň z příjmu fyzických osob

 

Pokud zamýšlíte zaměstnávat pracovníky, budete muset odvádět daň z jejich příjmů ve formě daně ze závislé činnosti nebo srážkové daně. Tím se stanete plátcem DPFO. I zde budete muset vyplnit registrační formulář, který je společný pro DPPO a DPFO.

 

Daň z přidané hodnoty

 

Jako nová firma začínáte bez registrace k DPH. K DPH se musíte povinně přihlásit, pokud dosáhnete obratu přes 2 000 000 Kč za 12 po sobě jdoucích měsíců.

Někdy se však vyplatí se k DPH přihlásit dobrovolně, ale musíte mít souhlas finančního úřadu. Bez ohledu na to, musíte se zaregistrovat, pravidelně podávat daňová přiznání a platit DPH, pokud to vyplývá z vaší deklarace.

Účetní povinnosti

Mimo daní musíte řešit také účetnictví, včetně sestavení účetní závěrky, finančních výkazů a případně auditu.

 

Vedení účetnictví

 

Zákon požaduje, abyste vedli dvojité účetnictví v plném rozsahu. Můžete mít svého účetního nebo najmout externí firmu.

 

Zveřejňování závěrky

 

Podle zákona musí obchodní korporace, včetně s.r.o., zveřejnit svou účetní závěrku v obchodním rejstříku. Jak to udělat?

 

Uzavřete účetní knihy a připravte tyto dokumenty:

 

  • rozvahu,
  • výkaz zisku a ztrát,
  • přílohu,
  • přehled o finančních tocích,
  • přehled o změnách vlastního kapitálu.

 

Rozsah účetní závěrky závisí na velikosti firmy. Mikro a malé firmy mají jednodušší požadavky.

 

Tyto dokumenty zašlete rejstříkovému soudu elektronicky (obvykle přes datovou schránku) do 12 měsíců od uzávěrky účetních knih. To znamená, že je nutné je poslat nejpozději před koncem následujícího roku.

Výplata podílu na zisku

Pokud začnete podnikat úspěšně, vaše firma začne generovat zisky, které můžete rozdělit mezi společníky. Musíte to však udělat podle předepsaných postupů a zaplatit případnou daň.